Zmiana regulaminu stypendiów w projektach w działaniu 4.4 w ramach których udzielana jest pomoc publiczna

2020.05.19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że zmianie uległ Regulamin przyznawania stypendiów stanowiący załącznik nr 3 w umowach o dofinansowanie w projektach finansowanych w działaniu 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach których udzielana jest pomoc publiczna.

Zmiana dotyczy praw własności intelektualnej studentów lub doktorantów uczestniczących w projektach w ramach których udzielana jest pomoc publiczna i wynika z nieścisłości dotychczasowych zapisów Regulaminu (par. 4, ust. 2) względem umowy o dofinansowanie (par. 11 ust. 4, lit. a).

Zgodnie z zaktualizowanym Regulaminem:

„Jeśli w trakcie realizacji przez Stypendystę zadań objętych Projektem, w którym udzielana jest pomoc publiczna, powstaną jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, Stypendysta zobowiązany jest, na podstawie odrębnej umowy, przenieść je nieodpłatnie na jednostkę naukową biorącą udział w projekcie, bądź w przypadku gdy jednostka naukowa nie wyrazi zgody na nieodpłatne nabycie praw własności intelektualnej stworzonych przez Stypendystę, do zbycia tychże praw innemu podmiotowi z zastosowaniem cen rynkowych tych praw.”

Ponadto zostają wprowadzone:

  • zmiana sformułowania „stypendiów stanowiących pomoc” na „stypendiów” w nazwie dokumentu oraz w par. 1 ust. 1. Zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przyjętym modelem wsparcia w 4.4 POIR stypendia wypłacane w projekcie nie stanowią pomocy publicznej.
  • doprecyzowanie, że regulamin dotyczy projektów w ramach których udzielana jest pomoc publiczna w nazwie dokumentu, par. 1 ust. 1 oraz oświadczeniu stypendysty.

https://www.fnp.org.pl/zmiana-regulaminu-stypendiow-w-projektach-w-dzialaniu-4-4-w-ramach-ktorych-udzielana-jest-pomoc-publiczna/

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wróć