Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

2019.07.12

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane, będący kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w zmienionej formule. Dotychczas finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych odbywało się w ramach finansowania współpracy naukowej z zagranicą i było odrębnym strumieniem w ramach finansowania ze środków budżetowych na naukę. Przedmiotem programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych poza granicami kraju. W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych. Podmioty realizujące projekty w ramach innych (niż unijne) międzynarodowych programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych mogą wnioskować o wsparcie w ramach programu, jeżeli finansowanie projektu ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi nie jest mniejsze niż 30% kosztów udziału wnioskodawcy w projekcie ogółem. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 15 lipca 2019 r. za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w trybie ciągłym (program nie ma charakteru konkursu).
 
 
Źródło: MNiSW

Wróć