Trwają prace nad mechanizmami finansowania w ramach 4. fazy wdrażania dyrektywy EU Emissions Trading System (EU ETS)

2019.01.08

Informacje ogólne

Unijny Fundusz na rzecz Innowacji (Innovation Fund) został ustanowiony na mocy zmienionej dyrektywy EU Emissions Trading System (EU ETS) na lata 2021–2030 jako rozszerzenie wsparcia udzielanego w ramach programu NER300. Aby osiągnąć ogólny cel UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., sektory objęte wspomnianą dyrektywą muszą ograniczyć emisję o 43% w porównaniu z poziomem z 2005 r. Fundusz na rzecz Innowacji jest jednym z kilku mechanizmów finansowania technologii niskoemisyjnych, które mają pomóc energochłonnym sektorom przemysłu i sektorowi energetycznemu sprostać wyzwaniom w sferze innowacji i inwestycji wiążącym się z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Obszary/działania objęte finansowaniem

Zgodnie z założeniami funduszu, kwalifikujące się technologie będą musiały odpowiadać na specyficzne potrzeby rynku i zapotrzebowanie na innowacje niskoemisyjne, zapewniając jednocześnie efektywne wykorzystanie funduszy. Technologie te powinny także być niedostępne na rynku, ale jednocześnie wystarczająco dojrzałe do wprowadzenia na poziomie demonstracji w skali przedkomercyjnej. Zaliczyć do nich można:

  • innowacje w zakresie niskoemisyjności w energochłonnych gałęziach przemysłu,
  • bezpieczne dla środowiska technologie wychwytywania i wykorzystania węgla (CCU), które w znaczącym stopniu przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu,
  • produkty zastępujące produkty wysokoemisyjne,
  • innowacyjne technologie w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii,
  • technologie bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i geologicznego składowania CO2 (CCS).
Na chwilę obecną nie ma informacji na temat procedury i kryteriów selekcji projektów, ani też informacji w zakresie szczegółowych wymagań, które muszą spełnić projekty ubiegające się o fundusze.

Mechanizm finansowania

Dostępna kwota finansowania będzie odpowiadać wartości rynkowej co najmniej 450 mln uprawnień do emisji (co równa się kwocie ok. 9 mld EUR przy poziomie 20 EUR/EUA). Wielkość ta może ulec zwiększeniu o środki niewykorzystane w programie NER300, a także o maksymalnie 50 milionów uprawnień, jeśli bufor na ich bezpłatny przydział nie zostanie w pełni wykorzystany. Wysokość dofinansowania dla poszczególnych projektów może sięgać do 60% kosztów kwalifikowalnych, z których nie więcej niż 40% ma prawo być niezależne od uzyskanej w projekcie, zweryfikowanej redukcji emisji CO2. Kwota dofinansowania przypadająca na jeden projekt nie może przekroczyć 15% całkowitego budżetu funduszu.

Status prac

W styczniu 2017 r. Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu (Directorate-General for Climate Action - DG CLIMA) rozpoczęła proces konsultacji z licznym gronem interesariuszy ETS, ekspertów i podmiotów finansowych, w ramach którego odbyła się konferencja otwierająca, a w kolejnych miesiącach także dziesięć spotkań eksperckich. Podczas spotkań tych określono m.in. kierunki rozwoju w zakresie innowacji technologicznych dla sektorów będących potencjalnymi odbiorcami innowacji finansowanych przez fundusz, jak również dyskutowano nad projektem samego funduszu w kształcie pozwalającym na jego jak najefektywniejsze wykorzystanie. W pierwszej połowie 2018 r. miał miejsce nabór kandydatów na członków grupy eksperckiej, złożonej z wysokiej klasy specjalistów reprezentujących energochłonne gałęzie przemysłu, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze i państwa członkowskie UE. Przyjęcie rozporządzeń delegowanych planowane jest w 2019 r., zaś w 2020 r. zostanie otwarty nabór zgłoszeń.

 
Opracowanie własne
Źródło: Komisja Europejska / International Centre for Trade and Sustainable Development 

Wróć