Szybka ścieżka - IPCEI – ogłoszenie konkursu nr 8/1.1.1/2020

2020.09.21

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie Szybka ścieżka - IPCEI skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów, które stanowią przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (projektów IPCEI), które otrzymały pozytywną decyzję Komisji Europejskiej dopuszczającą udzielenie pomocy, tj. obejmują te same zadania, zasoby i przewidują ten sam cel, co projekt IPCEI. Na konkurs NCBR przeznaczył 700 mln PLN.
Dofinansowanie można uzyskać na projekty, które obejmują działalność B+R+I, na warunkach określonych w decyzji KE zgodnie z przepisami rozdziału 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W tym konkursie mogą być dofinansowane projekty, których miejsca realizacji znajdują się w regionach słabiej rozwiniętych, tj. wszystkich województwach z wyjątkiem województwa mazowieckiego. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców.
Wnioski można składać od 23 września do 7 października 2020 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy.
Konkurs ogłoszony jest w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji na stronach NCBR, w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 8/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „IPCEI”

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-ipcei-ogloszenie-konkursu-nr-81112020-64865/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Wróć