Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

2020.04.06

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawiera informacje o typach projektów i beneficjentów, którzy będą mogli otrzymać dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój. Ponadto opisany jest plan finansowy, formy wsparcia, poziomy dofinansowania oraz pomoc publiczna.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Załącznik nr 2: Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i pośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik nr 3: Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik nr 4: Kryteria wyboru projektów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

 
 
 
Źródło: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wróć