Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie odrębnego szacowania wartości zamówień w ramach projektu naukowego

2019.12.18

W dniu 13 listopada 2019 r. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sebastian Skuza zwrócił się z prośbą do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) o wykładnię art. 32 ust. 1 ustawy Pzp w odniesieniu do badań naukowych w ramach danych projektów naukowo-badawczych i rozwojowych. Prośba ta wynikała z licznych sygnałów, jakie docierały do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ze strony środowiska naukowego. Związane były one z wątpliwościami interpretacyjnymi, które biorą się ze szczególnej specyfiki projektów badawczych i dotyczą konieczności oszacowania z góry zakresu udzielanych zamówień dla całego okresu realizacji projektu. W dniu 28 listopada 2019 r. Prezes UZP Hubert Nowak przedstawił wyjaśnienia, które, co do zasady, podzielają pogląd wyrażany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ich świetle zamawiający, udzielając zamówienia na usługi lub dostawy, powinien pogrupować je według kryterium podobnego przeznaczenia i ująć w planie (tożsamość czasowa). Pomiędzy określonymi zamówieniami zachodzi związek czasowy, gdy zamówienia te można określić z góry, tj. zaplanować ich zakres, a tym samym przewidzieć ich nabywanie w określonej perspektywie czasowej. Jednak gdy po wszczęciu lub zakończeniu procedury udzielenia zamówienia, na które zamawiający nie miał wpływu lub których na tym etapie nie mógł przewidzieć (np. zmaterializowanie ryzyka prowadzenia badań naukowych), pojawia się obiektywnie nieprzewidziana potrzeba udzielenia kolejnego zamówienia nawet tego samego rodzaju, zamawiający może być co do zasady uprawniony do uznania takiego zamówienia za odrębne. Szacowanie wartości zamówienia w opisanych wyżej okolicznościach nie powinno być zakwalifikowane jako niedopuszczalny podział zamówienia na części.

https://www.gov.pl/web/nauka/odrebne-szacowanie-wartosci-zamowien-w-ramach-projektu-naukowego-jest-stanowisko...

Źródło: MNiSW

 

Wróć