SHENG 2 i SHENG 3: zapowiedź drugiej i trzeciej edycji konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze

2020.01.14

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza wszystkich naukowców do udziału w SHENG 2 – drugiej edycji konkursu na projekty badawcze realizowane przez polskie i chińskie zespoły badawcze organizowanego przez NCN i National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Konkurs SHENG 2 ma na celu finansowanie projektów badawczych w wybranych dyscyplinach nauki, w tym m.in. z zakresu inzynierii i materiałów. Szczegółowe warunki konkursu zostaną uchwalone przez Radę NCN i ogłoszone na stronie internetowej NCN w drugiej połowie 2020 r. Nabór wniosków rozpocznie się 15 grudnia 2020 r. 

DEPARTAMENT NSFCPANEL NCN
Chemical Sciences ST4
Engineering and Materials Sciences

ST5

ST8

Life Sciences

Health Sciences

NZ1, NZ2, NZ3, NZ4, NZ5, NZ6, NZ7, NZ8, NZ9

HS6

 

Ogłoszenie konkursu SHENG 3 jest planowane na grudzień 2022 r. W ramach trzeciej edycji konkursu finansowane będą projekty badawcze w następujących dyscyplinach nauki:

DEPARTAMENT NSFCPANEL NCN
Mathematical and Physical Sciences ST1, ST2, ST3, ST9
Information Sciences ST6, ST7

Life Sciences

Earth Sciences

ST10

Management Sciences HS4

 

PODSTAWOWE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU SHENG 2:

  • Wnioski w konkursie będą mogły złożyć podmioty określone w art.27 ust. 1 pkt 1 –2, 4 - 5 i 7 Ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1384);
  • Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
  • Wykaz podmiotów chińskich, które mogą przystąpić do konkursu zgodnie z wymogami agencji NSFC znajduje się na stronie: http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab475/info70247.htm
  • Okres realizacji projektów może wynosić 36 miesięcy;
  • Finansowane będą tylko badania podstawowe;
  • Kosztorysy projektów muszą uwzględniać zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów odpowiednio NCN i NSFC;
  • W konkursie nie będzie udzielana pomoc publiczna;
  • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest niższa niż 250 tys. zł;
  • Wnioskowana wysokość finansowania chińskiej części projektu nie może przekroczyć 1 500 000 RMB.

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych będą składane w dwóch systemach informatycznych: w systemie ZSUN/OSF oraz w systemie NSFC.

Wnioskodawca polski będzie składać wniosek krajowy w systemie ZSUN/OSF dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji konkursowej, do którego załączać będzie wspólny polsko-chiński wniosek przygotowany we współpracy z chińskim zespołem badawczym.

Wnioskodawca chiński będzie składać komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków NSFC.

Wspólne polsko-chińskie wnioski o finansowanie składane do NCN i NSFC muszą być tożsame. Istotne różnice między wspólnymi polsko-chińskimi wnioskami o finansowanie złożonymi do NCN i NSFC mogą prowadzić do odrzucenia wniosku.

Termin składania wniosków: 15 marca 2021 r.

ZASADY OCENY WNIOSKÓW:

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG będzie przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny w NCN i NSFC będą polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych. Do oceny merytorycznej będą przyjmowane wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym zarówno przez NCN, jak i NSFC.

W NCN wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą podlegać ocenie merytorycznej, dokonywanej przez co najmniej dwóch ekspertów zewnętrznych oraz Zespoły Ekspertów NCN, wybieranych przez Radę NCN.

W NSFC wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej będą oceniane przez zespoły ekspertów oraz przez co najmniej 5 recenzentów zewnętrznych.

Do finansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskają pozytywną rekomendację NCN i NSFC.

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-01-02-zapowiedz-sheng2-sheng3

Źródło: NCN

Wróć