Piąte TANGO dla naukowców

2020.12.28

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszają naukowców i przedsiębiorców do składania wniosków w piątym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł.

Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony przez NCBR od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. z podziałem na dwie rundy. Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej.

Za przedsięwzięciem TANGO stoi idea budowania mostów między badaniami podstawowymi a ich praktycznym wykorzystaniem. Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wychodzą naprzeciw innowatorom, których badania podstawowe – a więc eksperymentalne lub teoretyczne prace prowadzone przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów – mają zarazem znaczący potencjał wdrożeniowy.

Działania podejmowane przez naukowców we współpracy z przedsiębiorcami ostatecznie służą dobru wspólnemu: budują siłę naszej gospodarki, a jednocześnie przyczyniają się do podniesienia poziomu innowacyjności polskiej nauki. Wiele wyników badań podstawowych może znaleźć i znajduje zastosowanie w odniesieniu do kluczowych wyzwań dla Polski, w tym zdrowotnych, środowiskowych czy technologicznych. Poprzez program TANGO chcemy wspierać takie pomysły, aby maksymalnie szybko się rozwinęły i znalazły swoje zastosowanie, przynosząc określoną korzyść gospodarczą – mówi Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Adresatami piątego konkursu TANGO są jednostki naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe prowadzące prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki. Nie ma w nim ograniczeń tematycznych.

– Poprzez inicjatywę realizowaną razem z Narodowym Centrum Nauki dążymy do wzrostu stopnia komercjalizacji technologii, które powstają z wykorzystaniem wyników badań naukowych – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Nie mamy wątpliwości, że to słuszny kierunek. Rezultaty programu TANGO poznamy w kilkuletniej perspektywie, gdy policzymy liczbę patentów uzyskanych na podstawie rezultatów już sfinalizowanych projektów, a przede wszystkim liczbę wyników prac wdrożonych i rzeczywiście wykorzystywanych w działalności gospodarczej – dodaje.

Na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie TANGO 5 przeznaczonych jest 30 mln zł. Przewidziane są trzy ścieżki aplikowania (A, B, C), w zależności od stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym.

Projekt bazowy to projekt badawczy obejmujący badania podstawowe. W zbiorze konkursów, z których mogą pochodzić projekty bazowe w Ścieżce A oraz C, znajdują się wszystkie konkursy krajowe oraz międzynarodowe Narodowego Centrum Nauki, z wyłączeniem konkursów: ETIUDA, FUGA, UWERTURA i MINIATURA. Podstawą do złożenia wniosku w Ścieżce B jest natomiast projekt sfinansowany wcześniej w ramach I, II, III lub IV (tylko Ścieżka A) konkursu TANGO.

Różnice w poszczególnych ścieżkach dotyczą też m.in. celu, adresatów i zakresu finansowanych prac:

  • Ścieżka A – celem jest znalezienie partnera gospodarczego zainteresowanego współpracą przy dalszej realizacji projektu w ramach Ścieżki B. Wnioskodawcami mogą być w tym przypadku jednostki naukowe. Dofinansowanie – maksymalnie 250 tys. zł na projekt – obejmuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.
  • Ścieżka B – adresowana jest do podmiotów, które już pozyskały partnera gospodarczego w ramach TANGO. Wnioski mogą składać konsorcja jednostek naukowych oraz przedsiębiorców z jednostką naukową jako liderem konsorcjum. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 6 mln zł.
  • Ścieżka C – stworzona z myślą o podmiotach, które pozyskały partnera gospodarczego poza TANGO. Wnioskodawcami mogą być konsorcja jednostek naukowych (lider) oraz przedsiębiorców. Dofinansowanie – maksymalnie 3 mln zł – obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz element koncepcyjny. Budżet przewidziany na tę ścieżkę to 18 mln zł.

W przypadku Ścieżki B oraz C warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu.

Zgodnie z celami programu, na etapie oceny merytorycznej eksperci będą oceniać projekty m.in. przez pryzmat zapotrzebowania rynkowego oraz opłacalności wdrożenia rezultatów. Istotne są także takie kryteria, jak cel projektu oraz prawa własności intelektualnej, potencjał do realizacji planowanego przedsięwzięcia czy nowość i konkurencyjność jego rezultatów.

Wieloletnia współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu TANGO to wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu naszych grantobiorców na szybką ścieżkę wdrażania wyników uzyskanych przez nich w toku realizacji badań podstawowych – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. – Dzięki temu wyniki o dużym potencjale aplikacyjnym znacznie szybciej mogą przysłużyć się krajowej gospodarce oraz dalszemu rozwojowi polskiej nauki.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-12-22-piate-tango-dla-naukowcow?language=pl

 Źródło: Narodowe Centrum Nauki

Wróć