Pakiet prosumencki czeka na rozpatrzenie przez rząd

2019.06.13

Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a jej nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów – taki będzie efekt tzw. pakietu prosumenckiego, zawartego w projekcie noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), autorstwa Ministerstwa Energii. Projekt zyskał już akceptację Stałego Komitetu Rady Ministrów i czeka na rozpatrzenie przez rząd. Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami [użytkownikami energii elektrycznej, którzy zarówno zużywają energię, jak i ją wytwarzają – przyp. red.] i tym samym korzystać z rozwiązań, które coraz chętniej stosują gospodarstwa domowe. Przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi im obniżenie kosztów energii. Przyczynią się do tego również instrumenty finansowe wspierające zakup mikroinstalacji. Tzw. pakiet prosumencki przewiduje m.in. wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW). Dla tak zdefiniowanych prosumentów zostanie zastosowany systemem opustów, co da im możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Rozliczanie energii będzie odbywać się w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie prosumentom z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców. Tzw. pakiet prosumencki obejmie również rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji do 6,5 kW, a także wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/pakiet-prosumencki-czeka-na-rozpatrzenie-przez-rzad

Źródło: MPiT

Wróć