NCN o możliwości odzyskania ewentualnych zaliczek pobranych od stypendiów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r.

2019.11.20

NCN informuje, że w dniu 17 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1982)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001982/O/D20191982.pdf

Rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju obwiązuje od dnia 18 października 2019 r. i obejmuje dochody (przychody) uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku dotyczy:
1. stypendiów doktorskich i innych środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ETIUDA
2. stypendiów naukowych przyznanych i wypłacanych w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS,
MAESTRO, SYMFONIA, UNISONO, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne)


W ocenie Centrum, rozporządzenie daje stypendystom możliwość odzyskania ewentualnych zaliczek pobranych od stypendiów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. W celu uzyskania informacji co do sposobu postępowania zmierzającego do odzyskania zaliczek, stypendyści powinni zwracać do odpowiednich
organów podatkowych.
Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie opublikowanym na stronie Centrum pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-23-zwolnienie-z-podatku-srodkincn?language=pl

Wróć