Nabór wniosków o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2019.12.18

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca, czyli prowadzi działalność naukową, nie posiada stopnia doktora i jest doktorantem lub nauczycielem akademickim albo posiada stopień doktora nie dłużej niż od 7 lat i jest zatrudniona w instytucji naukowej. O przyznanie stypendium może wnioskować rektor bądź dyrektor podmiotu zatrudniającego młodego naukowca. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata i jego maksymalna wysokość wynosi 5390 zł miesięcznie. W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, która weszła w życie 22 listopada 2019 r., nastąpiły istotne zmiany względem poprzedniej edycji stypendiów Ministra. Aktualnie obowiązujące warunki przyznawania stypendiów dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r2

Źródło: MNiSW

Wróć