Konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w spr. pierwszego Planu Strategicznego Horyzontu Europa

2019.11.15

W trakcie procesu planowania kolejnego strategicznego programu badań i innowacji, Horyzont Europa, od czerwca do października 2019 r. Komisja Europejska przeprowadziła szereg konsultacji, w których wzięło udział ponad 8 tys. osób. Respondenci docenili uproszczenia wprowadzane w trakcie programu Horyzont 2020, ale zwrócili też uwagę na potrzebę dalszych zmian (mniej złożone zaproszenia do składania wniosków, prostsze szablony wniosków, ulepszone informacje zwrotne z oceny, dalsza poprawa systemów informatycznych i portalu „Funding & tender oportunities”) w całym cyklu życia projektu. Drugim z elementów kształtowania programu Horyzont Europa były spotkania i wymiana opinii między KE a prawie 4 tys. interesariuszy podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji (24-26 września 2019 r.). Wszystkie ww. działania posłużyły do opracowania raportu na temat wspólnego projektowania Horyzontu Europa oraz poprawionej wersji dokumentu „Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe”. Ten właśnie dokument stanowi przedmiot kolejnych internetowych konsultacji Komisji, które zakończą się 17 listopada 2019 r. To ostatnia szansa na podzielenie się z KE swoją opinią o programie Horyzont Europa, choć konsultacje z państwami członkowskimi będą kontynuowane przez kolejne kilka miesięcy. Wprawdzie podstawowa struktura Horyzontu Europa jest już ukształtowana, jednak to właśnie w Planie Strategicznym zostaną finalnie sformułowane cele poszczególnych części programu. Ostateczną wersja dokumentu powinna zostać przyjęta na początku 2020 r. Ankieta on-line Komisji Europejskiej dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/366a854b-3ff8-f4e7-a881-5ac0f2bc96c3.
 

Źródło: KPK

Wróć