Konsultacja projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

2020.12.04

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 20 listopada 2020 r. przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań prowadzonych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Rozwój tego sektora wynika nie tylko z uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych, ale także innowacyjnych rozwiązań zmieniających konkurencyjność gałęzi przemysłu i modyfikujących światową mapę zależności od surowców. Dalsze działania w tym obszarze będą miały pozytywny wpływ nie tylko na branżę motoryzacyjną, ale również całą gospodarkę.

Ustawa ma za zadanie stymulować rozwoju elektromobilności, oraz upowszechnić stosowanie innych paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

Od momentu wejścia w życie pierwszej ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w Polsce oraz na całym świecie nastąpił dynamiczny rozwój transportu nisko i zeroemisyjnego oraz rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W trakcie obowiązywania ustawy zgłaszano wiele postulatów i uwag co do treści. Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do oczekiwań społecznych i organizacji branżowych oraz coraz szybszego rozwoju branży motoryzacyjnej.

Proponowane zmiany mają służyć jeszcze lepszemu wsparciu rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami.

W projekcie uwzględniono także planowany dynamiczny rozwój transportu opartego o zasilanie pojazdów wodorem.

Najważniejsze zmiany wobec obecnie obowiązujących przepisów do między innymi:

- zmiany zasad dotyczących wprowadzania stref czystego transportu,

-  wprowadzenie ułatwień w budowie punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych,

- wprowadzenie zerowej stawki opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o masie własnej powyżej 3,5 t,

- wprowadzenie ułatwień dla świadczenia usług w systemie krótkoterminowego najmu samochodów,

- wprowadzenie definicji niezbędnych dla powstania infrastruktury tankowania wodoru.

Link do projektu dokumentu na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

Uwagi, wnioski i opinie należy składać w terminie 21 dni od dnia udostępnienia projektu, wyłącznie w formie załączonego formularza.

https://www.gov.pl/web/klimat/konsultacja-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć