Granty na granty – promocja jakości III

2020.08.06

1 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu „Granty na granty – promocja jakości III”. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną.

Przedsięwzięcie jest swego rodzaju kontynuacją strumienia finansowania określanego nazwą „Granty na granty” (dotychczas realizowanego jako program, obecnie przedsięwzięcie).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium RP oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową. Wysokość wsparcia finansowego uzależniona jest od typu wnioskodawcy i została określona w komunikacie o ustanowieniu przedsięwzięcia.

Wniosek składa się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC.

W przypadku wniosku projektowego, którego:

  1. ocenę KE albo zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawca
  2. zaproszenie do II albo III etapu konkursu o grant ERC wnioskodawcaotrzymał w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 1 sierpnia 2020 r., termin upływa w dniu 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.

 

https://www.kpk.gov.pl/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii-mnisw-czeka-na-wnioski

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badwczych UE

Wróć