Dane Eurostatu dotyczące energii odnawialnej w Unii Europejskiej w 2018 r.

2020.02.10

Według raportu opublikowanego na początku lutego 2020 r. przez Eurostat – urząd statystyczny Unii Europejskiej – udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w UE w 2018 r. wyniósł 18%, wzrastając z 17,5% w 2017 r. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) jest niezbędne do osiągnięcia celów Unii w zakresie energii i klimatu. UE chce, by do końca 2020 r. ze źródeł odnawialnych pochodziło 20% energii, a do 2030 r. – co najmniej 32%. Swój indywidualny cel w zakresie udziału OZE ma także każde państwo członkowskie Unii. Osiągnęło go już dwanaście krajów: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Litwa, Łotwa, Cypr, Finlandia i Szwecja. Najdalej od swoich celów na 2020 r. znajdują się Holandia i Francja. Dla Polski udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 r. wyniósł 11,3%, tj. o 3,7% mniej niż docelowa wartość. Największym stopniem realizacji tego wskaźnika może natomiast poszczycić się Szwecja, gdzie ponad połowa (54,6%) energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie Eurostatu.
 
 
Opracowanie własne na podstawie informacji Komisji Europejskiej
Źródło: Eurostat
 

Wróć