Budżet UE na 2020 rok: 13,2 mld euro dla programu Horyzont 2020

2019.06.13

W dniu 5 czerwca 2019 r. Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na rok 2020 – ostatniego budżetu w ramach obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Zgodnie z wnioskiem Komisji, środki w wynoszącym 168,3 mld euro budżecie na 2020 r. zostaną przeznaczone na 3 priorytetowe obszary: konkurencyjna gospodarka i młodzież,  wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE, zmiany klimatyczne. Na przeciwdziałanie zmianom klimatu zostanie przeznaczone 21% całkowitego budżetu na 2020 r. Badania, rozwój i innowacje w ramach unijnego programu Horyzont 2020 otrzymają wsparcie w wysokości 13,2 mld euro – jest to największa i ostatnia transza programu (o 6,4% więcej w porównaniu z 2019 r.) Kwota ta przeznaczona będzie także na końcową fazą pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji w celu wsparcia najlepszych innowatorów, małych przedsiębiorstw i naukowców, którzy są w stanie szybko zwiększyć skalę działalności w Europie i na świecie. Projekt budżetu UE na rok 2020 zostanie w kolejnym kroku przedstawiony do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_en.htm

© Unia Europejska, 2019
Źródło: Komisja Europejska

Wróć