Zespół

dr inż. Aneta Świercz
Kierownik CENERG
aneta.swiercz@ien.com.pl
Tel. 22 3451-452

doświadczenie

Absolwentka Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2007) oraz studiów podyplomowych Menedżer  Innowacji Szkoły Głównej Handlowej (2013); doktor nauk medycznych.

Absolwentka  szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy na projekty badawczo – rozwojowe i zarządzania projektami: Menedżer projektów badawczych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (2011); Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie (2011); Nowe źródła wzrostu gospodarczego po kryzysie, Polska Agencja Prasowa SA (2011) oraz z zakresu energetyki: Moja Gmina Chroni Klimat (2010-2011), Europejska Wszechnica Samorządowa Fundacji Promocji Gmin Polskich; Nowoczesne źródła pozyskiwania energii i ich wpływ na środowisko, Polska Agencja Prasowa SA (2011).

Posiadaczka certyfikatu PRICE2® Foundation  (2011) - międzynarodowego poświadczenia wiedzy w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami.

Laureatka Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2007-2008 pracownik Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, działającego w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert do priorytetów „Zdrowie” i „Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i  Biotechnologia”. Autorka lub współautorka artykułów do periodyku „Granty Europejskie”. Autorka szkoleń dotyczących pozyskiwania środków z 7. Programu Ramowego.

W latach 2008 - 2013 pracownik Zakładu Immunologii Centrum Onkologii –Instytutu im. Marii Skłodowskiej–Curie. Autorka lub współautorka prac opublikowanych w streszczeniach w międzynarodowych recenzowanych czasopismach. Wykonawca grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od roku 2009 współpracownik, a od 2014 pracownik Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG. Ekspert ds. krajowych i międzynarodowych programów wsparcia prac badawczych i rozwojowych oraz programów rozwoju indywidualnej kariery naukowców; Project Manager. Konsulat w zakresie pisania wniosków. Współwykonawca projektów CENERG. Autorka lub współautorka szkoleń i wykładów dotyczących możliwości finansowania prac badawczych i rozwojowych. Autorka licznych opracowań dla portalu http://enbook.pl/. Redaktor strony internetowej i Newslettera CENERG.

Członek Komitetu Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

mgr Maria Kaska
Ekspert ds. projektów międzynarodowych
maria.kaska@ien.com.pl
Tel. 22 3451-455

doświadczenie

Absolwentka Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosunki międzynarodowe, europeistyka, 2005) oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego (2005).

W latach 2004-2011 pracownik Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN) - Priorytetu 6.1 Zrównoważone Systemy Energetyczne 6. Programu Ramowego (2002-2006), Tematu Energia 7. Programu Ramowego  (2007-2013). Prowadziła profesjonalną działalność informacyjną, szkoleniową, doradczą, promocyjną i ekspercką przyczyniając się do pogłębienia europejskiej współpracy badawczej oraz integracji polskiego i europejskiego sektora badawczo-rozwojowego oraz gospodarczego w dziedzinie Energii. Organizowała lub współorganizowała szkolenia, dni informacyjne, spotkania brokerskie i warsztaty związane z tematyką przygotowywania i składania wniosków projektowych oraz ich promocji. Asystentka koordynatora projektu FET-EEU, Future Energy Technologies for Enlarged European Union, (2005-2007) oraz partner projektów NEST-PROMISE (2005-2007), ENFUGEN (2005-2007) i EIFN (2005-2008) realizowanych  w 6. i 7. Programie Ramowym UE. Wspierała integrację polskiego sektora B+R w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim oraz przygotowała publikacje dotyczące 6. i 7. PR oraz artykuły do periodyku „Granty Europejskie”. Udzielała konsultacji językowych i tłumaczeniowych.

Uczestniczyła w szkoleniach krajowych i zagranicznych związanych z rolą promocyjną, informacyjną i zarządzającą w ramach pozyskiwania funduszy i prowadzenia projektów badawczo – rozwojowych.

Prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim,  z zamiłowania nauczycielka i tłumaczka języka angielskiego i francuskiego.

Od 2011 zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. projektów międzynarodowych w Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytutu Energetyki. Prowadzi działania przyczyniające się do integracji i promocji badań oraz rozszerzające współpracę pomiędzy sektorem B+R oraz przemysłem na arenie krajowej i międzynarodowej. Asystentka koordynatora projektów 7. PR -  SENERES Sustainable Energy Research and Development Centre (2011-2014) oraz MILESECURE-2050 Multidimensional Impact of the Low-carbon European Strategy on Energy Security, and Socio-Economic Dimension up to 2050 perspective (2013-2015).