Wiadomości wszystkie

Pionierska turbina wyznacza nowy standard w dziedzinie energii odnawialnej z pływów morskich

2018.10.18

W pierwszym roku testów, najpotężniejsza na świecie turbina pływowa wygenerowała 3 GWh energii elektrycznej. W obliczu zmian klimatycznych, wiele krajów sięga po różne rodzaje odnawialnych źródeł energii, aby zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Chociaż dostępnych jest wiele różnych rodzajów energii odnawialnej, wiele z nich jest nieprzewidywalnych w dłuższym okresie, ponieważ ich wytwarzanie zależy w dużej mierze od pogody.

więcej

Wyznaczanie trendów w nauce: Tegoroczna nagroda Nobla w dziedzinie fizyki przyznana za zrewolucjonizowanie fizyki laserów

2018.10.18

Królewska Szwedzka Akademia Nauk nagrodziła Gérarda Mourou i Donnę Strickland za przełomowy wynalazek z dziedziny fizyki laserów. W dokonaniu odkrycia swoją rolę miały także fundusze unijne. Mourou z francuskiej École Polytechnique i Strickland z University of Waterloo w Kanadzie opracowali technikę, która generuje bardzo intensywne, ultrakrótkie impulsy optyczne.

 

więcej

START 2019 – trwa nabór wniosków

2018.10.18

Jeszcze do końca października młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2019). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

więcej

TEAM-NET - granty na współpracę jednostek naukowych

2018.10.18

Do 31 października prowadzimy nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET, który oferuje granty na współpracę jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program TEAM-NET jest skierowany do jednostek naukowych i oferuje środki na tworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej.

 

więcej

Nabór ekspertów FNP – trzecia runda

2018.10.18

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera trzecią rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. FNP zaprasza specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do roli ekspertów wspierających ocenę merytoryczną projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 PO IR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

 

więcej

NAWA ogłosiła nowy program na wyjazdy naukowe dla doktorantów

2018.10.18

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach nowego Programu im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich, zrealizować etap programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej.

 

więcej

TOP100 Innowatorzy Gospodarki – zdobądź grant na zagraniczny staż swoich pracowników

2018.10.18

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy program pilotażowy TOP100 Innowatorzy Gospodarki. Podstawowym założeniem programu jest udzielenie przedsiębiorcom  wsparcia finansowego  na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników. Pracownicy grantobiorcy będą mogli odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

więcej

Raport KPK PB UE: Polska zainkasowała ponad 358 mln euro w Horyzoncie 2020

2018.10.18

Polska otrzymała 358,48 mln euro dofinansowania z Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020. Tym samym odnotowała wskaźnik sukcesu na poziomie 13,87% w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych oraz 9,86% w odniesieniu do przyznanego finansowania.  Skrócony raport podsumowujący udział polskiego uczestnictwa w programie Horyzont 2020 po 576 konkursach przygotował Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE. Analiza dotyczy konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 27 sierpnia 2018 r.

więcej