Wiadomości wszystkie

II etap konkursu w ramach polsko-chińskiej współpracy bilateralnej (2018)

2018.03.16

W związku z wprowadzeniem preselekcji do pierwszego polsko-chińskiego konkursu bilateralnego NCBR opublikował Zasady II etapu konkursu. Termin naboru wniosków do II etapu zostanie ogłoszony po zakończeniu I etapu konkursu, jednak zakłada się, że nie będzie to wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników preselekcji. Do konkursu zostaną dopuszczone wyłącznie te wnioski, które pozytywnie przejdą preselekcją w Polsce i w Chinach. 

więcej

330 mln zł na badania podstawowe w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

2018.03.16

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 15 i PRELUDIUM 15. W ramach pierwszego z nich naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie projektów badawczych (np. zakupu lub wytworzenia niezbędnej aparatury naukowo-badawczej). W drugim swoją szansę na kierowanie projektem mają osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Do zdobycia jest 330 mln złotych.

więcej

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej

2018.03.12

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, oraz sposobu powoływania tych członków (Dz. U. z 2015 poz. 1879), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu Polityki Naukowej, zwanego dalej „Komitetem”.

więcej

Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2018.03.12

Możliwość stworzenia własnej grupy projektowej, wynagrodzenie dla powracającego naukowca ‒ nawet do 350 tys. zł rocznie przez 4 lata, szansa dla uczelni na wzmocnienie potencjału naukowego, na zatrudnienie dobrych naukowców bez ponoszenia dodatkowych kosztów ‒ to tylko niektóre korzyści uruchomionego dziś przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) programu Polskie Powroty.

więcej

Konkurs CORE 2018 – otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie

2018.03.06

Otwarto system składania wniosków on-line w konkursie CORE 2018 ogłoszonym przez agencję luksemburską Fonds National de la Recherche (FNR). W ramach tego konkursu można składać do FNR wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation in Services”.

więcej

TECHMATSTRATEG II Konkurs

2018.03.06

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

więcej

Komisarz UE ds. nauki: są 3 scenariusze budżetu następcy programu Horyzont 2020

2018.03.02

Pozostawienie finansowania 9. programu ramowego w zakresie badań i innowacji na obecnym poziomie, zwiększenie go o połowę - lub jego podwojenie - takie trzy scenariusze dla następcy programu Horyzont 2020 rozważa unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

więcej

Jednostki badawcze mogą zabiegać o "Granty na granty"

2018.03.02

Jednostki, których projekty wysoko oceniono w programach badawczych UE, mogą wystąpić o refundację kosztów przygotowania takiego zgłoszenia. Umożliwia to druga edycja programu „Granty na granty: promocja jakości”.

więcej