Model EFEN-IEn

Model EFEN-IEn – to nowe narzędzie zbudowane w środowisku Excel. Umożliwia wstępną ocenę efektywności ekonomicznej energooszczędnych przedsięwzięć wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2012, poz. 962).

W obliczeniach uwzględniane są korzyści ekonomiczne związane ze zmniejszeniem zużycia energii i potencjalnie z redukcją emisji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz opcjonalnie naliczana jest premia za Białe Certyfikaty – zbywalne prawa majątkowe. Korzyści te w pełni zależą od założeń i wartości liczbowych wczytanych przez użytkownika modelu.

Model EFEN-IEn wraz z uwarunkowaniami stosowalności można pobrać bezpłatnie pod warunkiem podania adresu mailowego użytkownika.

Pliki do pobrania:

Instytut Energetyki (IEn) oferuje możliwość modyfikacji i adaptacji modelu EFEN-IEn do potrzeb Klienta – na odrębnie uzgodnionych warunkach.

Specjaliści Instytutu Energetyki posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania różnorodnych audytów energetycznych w obiektach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz w przypadku złożonych, przemysłowych obiektów technologicznych wymagających zastosowania zaawansowanych metod i modeli do wykonania audytów systemowych. Audyty systemowe obejmują zbilansowanie i optymalizację zużycia paliw i energii oraz innych mediów stosowanych w kompletnych ciągach technologicznych i/lub całych zakładach produkcyjnych. IEn wykonuje także zaawansowane prace badawczo-wdrożeniowe w obszarze diagnostyki i pomiarów urządzeń energetycznych (akredytowane laboratoria), jak również wdrożenia innowacyjnych technologii OZE i układów redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych (laboratoria analityczno-badawcze i patenty).

Wszelkie pytania dotyczące modelu EFEN_IEn, specjalizowanych audytów energetycznych lub innych zagadnień energetyczno-środowiskowych, w tym OZE prosimy kierować pocztą elektroniczną do: katarzyna.labinowicz@ien.com.pl lub maria.kaska@ien.com.pl

Przedsiębiorstwa zainteresowane audytami energetycznymi i elektroenergetycznymi oraz inwestycjami prowadzącymi do oszczędności energii i wzrostu efektywności energetycznej mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW - informacja na stronie:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/

Zastrzeżenie prawne: Model EFEN-IEn stanowi utwór podlegający ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), postanowień konwencji międzynarodowych oraz innych praw dotyczących ochrony własności intelektualnej.