Linki

Polska - możliwości finansowania badań (energetycznych)

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE FINANSOWANIE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

http://www.nauka.gov.pl/


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.
http://www.ncbir.gov.pl/

 

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie ani użytkowanie.
http://www.ncn.gov.pl/

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie z wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w naszym kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poporzez; wspieranie wybitnych uczonych i zespołów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki, modernizację warsztatów badawczych, wspomaganie innowacyjnych przedsięwzięć i komercjalizacji odkryć oraz wynalazków naukowych.
http://www.fnp.org.pl/

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) od 1999 roku działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wszystkie działania KPK koncentrują się na realizacji głównego celu jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.
http://www.kpk.gov.pl/index.html

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Ośrodek Przetwarzania Informacji to instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Statutowym zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o nauce polskiej. Instytut prowadzi również interdyscyplinarne prace badawczo-rozwojowe, w większości o charakterze aplikacyjnym, wykorzystywane dla rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego oraz transferu wyników badań do gospodarki.
http://www.opi.org.pl/

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

Centrum Innowacji Naczlenej Organizacji Technicznej (NOT)

Centrum Innowacji Naczlenej Organizacji Technicznej zostało utworzone 1 maja 2005 roku. Jest samodzielną organizacyjnie i finansowo jednostką Naczelnej Organizacji Technicznej. Centrum realizuje „Program FSNT-NOT projektów celowych dla msp”, w ramach którego dofinansowuje badania stosowane i prace rozwojowe służące uruchomieniu nowych wyrobów lub wdrożeniu nowoczesnych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Minister Nauki zlecił to zadanie - w ramach umowy - Naczelnej Organizacji Technicznej i przekazał odpowiednie środki z budżetu państwa.
http://www.centruminnowacji.org/

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) 

Prowadzi działania zmierzające do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska oraz poprzez inicjowanie przedsięwzięć proekologicznych związanych z wytwarzaniem, przesyłaniem i użyciem energii. KAPE jest Krajowym Punktem Kontaktowym Programu Intelligent Energy Europe (IEE).
http://www.kape.gov.pl/

 

Biuro Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk w Brukseli 

Biuro Promocji Nauki "PolSCA" Polskiej Akademii Nauk w Brukseli promuje, ułatwia i rozwija uczestnictwo całego polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, w szczególności udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej.
http://www.polsca.eu/

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Unia Europejska, jako organizacja międzynarodowa, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są działania mające na celu rozwiązywanie wspólnych problemów. Dzięki jednemu budżetowi sprostanie wyzwaniom jest tańsze i skuteczniejsze niż gdyby każde państwo członkowskie miało stawiać im czoła samemu. W ten sposób od ponad 40 lat Unia realizuje aktywną politykę rozwoju regionalnego, zwaną też polityką spójności lub polityką strukturalną. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku.

Pięć głównych funduszy wspierających rozwój gospodarczy wszystkich krajów Unii zgodnie z celami strategii Europa 2020 to:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  - jego celem jest zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju regionów w Unii i wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE jako całości. Z funduszu pochodzi m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych i infrastrukturalnych oraz wsparcie udzielane małym i średnim przedsiębiorcom. 
  • Europejski Fundusz Społeczny - głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Z jego środków współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
  • Fundusz Spójności  - jest to fundusz przeznaczony dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% średniej w UE. Jego celem jest zredukowanie różnic gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju głównie poprzez duże inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  - fundusz ten zajmuje się wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
  • Europejski Fundusz Morski i Rybacki - fundusz wspiera restrukturyzację rybołówstwa państw członkowskich.

Portal funduszy europejskich perspektywy 2014-2020.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

W Polsce Fundusze rozdysponowywane są m.in za pośrednictwem wyminionych poniżej Porgramów Operacyjnych.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
Wsparcie na badania, rozwój, innowacje. Budżet programu 8,61 mld euro.
http://www.poir.gov.pl/

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)
Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska. Budżet programu 27,41 mld euro.
http://www.pois.gov.pl/

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)
Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych, innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.
Budżet programu 4,69 mld euro.
http://www.power.gov.pl/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)
Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.
Budżet programu 2,17 mld euro.
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)
POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu,  świętokrzyskiemu i warmińsko‐mazurskiemu.
Budżet programu 2,00 mld euro.
http://www.polskawschodnia.gov.pl/

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)
Wsparcie rolnictwa.
Budżet programu 8,6 mld euro.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

 

PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ
Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza  i współpracy z parterami z całego obszaru UE.
http://www.ewt.gov.pl/

1. Programy transgraniczne

Polska-Słowacja
http://pl.plsk.eu/index/

Czechy-Polska
http://www.cz-pl.eu/pl/nowy-okres-2014-2020.html, 
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/czechy-polska/

Polska-Saksonia
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.jsp
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/polska-saksonia/

Brandenburgia-Polska
http://pl.plbb.eu/index/?id=5c572eca050594c7bc3c36e7e8ab9550

Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska
http://www.interreg4a.info/index.php?id=67&L=1

Południowy Bałtyk
http://en.southbaltic.eu/index/

Litwa-Polska
http://www.lietuva-polska.eu/index.php?2191548005

 

2. Programy transnarodowe
Region Morza Bałtyckiego
http://www.interreg-baltic.eu/home.html

Europa Środkowa
http://www.central2020.eu/

 

3. Programy międzyregionalne
Interreg Europa
http://www.interreg4c.eu/
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/interreg-europa/

 

REGIONALNE PORGRAMY OPERACYJNE
https://www.regionalne.gov.pl/

 

Europa - możliwości finansowania badań (energetycznych)

Horyzont 2020

8. Program Ramowy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 służący rozwojowi priorytetowych dziedzin i rozwiązywaniu problemów ważnych z punktu widzenia polityki, gospodarki i społeczeństwa europejskiego. Największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżet wynoszącym około 80 mld € i zasadami zapewniającymi dodatkowe zaangażowanie środków sektora prywatnego.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

CORDIS
Strona dotycząca Programu Ramowego.
http://cordis.europa.eu/home_pl.html

 

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS)

Fundusz Badawczy Węgla i Stali (RFCS) wspiera projekty badawcze w sektorze węgla i stali. Zakres tematyczny projektów obejmuje procesy produkcji, zastosowania, wykorzystanie i konwersję zasobów, bezpieczeństwo pracy, ochronę środowiska, redukcję emisji CO2 związaną z wykorzystaniem węgla i produkcją stali. Roczny budżet funduszu wynosi 55 mln euro. W projektach mogą uczestniczyć uniwersytety, centra badawcze i prywatne firmy. 

http://cordis.europa.eu/coal-steel-rtd/home_en.html

 

Program Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe.
Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 246 mln euro. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności oraz priorytet 3 Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych. Program będzie realizowany w latach 2014-2020.
http://europasrodkowa.gov.pl/
http://www.central2020.eu/

 

Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych (FCH JU)

Wspólne Przedsięwzięcie Wodoru i Ogniw Paliwowych jest formą partnerstwa publiczno-prywatnego  wspierającego badania w zakresie technologii wodoru i ogniw paliwowych. FCH JU tworzona jest wspólnie przez Komisję Europejską, Industry Gruping i Research Gruping.
http://www.fch-ju.eu/

 

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację badań finansowanych w funduszy narodowych między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
http://www.cost.eu/

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzkijest organizacją międzynarodową z siedzibą w Bratysławie, założoną przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4): Czech, Węgier, Polski i Słowacji w dniu 9 czerwca 2000. Celem Funduszu jest rozwój ścisłej współpracy między krajami V4 (i innych krajów) poprzez wspieranie wspólnych działań kulturalnych, naukowych i edukacyjnych, wymianę młodzieży, projekty transgraniczne i promocję turystyki.
Fundusz prowadzi między innymi trzy programy dotacji (Small/Standard/Strategic Grants) i trzy programy stypendialne. Głównymi odbiorcami wsparcia funduszu są organizacje pozarządowe (NGO), gminy i samorządy lokalne i regionalne, szkoły i uniwersytety, ale również prywatne firmy i obywatele z krajów Grupy Wyszehradzkiej (i innych krajów).
http://visegradfund.org/

Europa - Platformy Technologiczne w obszarze technologii energetycznych

Europejska Platforma Technologiczna Biopaliw

http://www.biofuelstp.eu/

 

Europejska Platforma Technologiczna Przyszłościowych Sieci Energetycznych SmartGrids

http://www.smartgrids.eu/

 

Europejska Platforma Technologiczna Energii Wiatrowej

http://www.windplatform.eu/

 

Europejska Platforma Technologiczna Fotowoltaiki

http://www.eupvplatform.org/

 

Europejska Platforma Technologiczna Zrównoważonej Energetyki Jądrowej

http://www.snetp.eu/

 

Europejska Platforma Technologiczna Zeroemisyjnych Elektrowni Wykorzystujących Paliwa Kopalne

http://www.zeroemissionsplatform.eu/

 

Inicjatywy w zakresie rozwoju nowych technologii energetycznych

Europejskie Stowarzyszenie Badań Energetycznych (EERA)

Inicjatywa dziesięciu wiodących europejskich instytutów badawczych, której głównym celem jest przyspieszenie rozwoju nowych technologii energetycznych poprzez wdrożenie Wspólnych Programów Badawczych. Celem Programów ma być wsparcie strategicznych technologii energetycznych zdefiniowanych w Strategicznym Planie Technologii Energetycznych (SET Plan) - łączenie i integracja działań i zasobów, łączeniu krajowych i wspólnotowych źródeł finansowania oraz maksymalizacja komplementarności i synergii.
http://www.eera-set.eu/

 

ManagEnergy

Inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie działań podmiotów pracujących na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym i regionalnym. Głównymi narzędziami są szkolenia, warsztaty i imprezy on-line. Bogata informacja na temat badań, dobrych praktyk, programów i prawodawstwa europejskiego. Strona zawiera system wyszukiwania partnerów z około 4000 organizacji, w tym 380 agencji energetycznych, które mogą stanowić cenną wiedzę dla działań w obszarze energii na poziomie lokalnym i regionalnym. Wszyscy zainteresowani po zarejestrowaniu na stronie ManagEnergy mogą otrzymywać miesięczny biuletyn. ManagEnergy oferuje również bezpłatne usługi internetowe w tym ponad 1000 indywidualnych prezentacji wideo, prezentacje i wywiady na temat aktualnych zagadnień energii. W sekcji KidsCorner oferuje zasoby edukacyjne dla dzieci (poniżej 11), młodzieży (12-16) i nauczycieli w 27 językach. 
http://www.managenergy.net/


 


SETIS - The Information System of the European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan) 

Strona zawiera informacje dotyczące Europejskiego Planu Strategicznego Technologii Energetycznych (SET-Plan) wyznaczającego kierunki rozwoju niskoemisyjnych technologii energetycznych w Europie. Celem SETIS jest efektywne gromadzenie, harmonizacja, ocena, analiza i rozpowszechnianie informacji na temat technologii energetycznych określonych przez SET Plan w całej UE. Celem SETIS jest także dostarczanie niepodważalnych i przejrzystych danych i metodologii w celu wsparcia strategicznego planowania, monitorowania i oceny europejskiej polityki technologii energetycznych. SETIS jest zarządzany przez Komisję Europejską wraz ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (JRC) i zapewnienia neutralność i obiektywność danych. JRC działa w ścisłej współpracy z innymi służbami Komisji i państw członkowskich UE, jak również z europejskimi partnerami, takimi jak europejskie platformy technologiczne, kluczowi partnerzy przemysłowi, stowarzyszenia handlowe, European Energy Research Alliance, europejskie inicjatywy przemysłowe i organizacje międzynarodowe. 
http://setis.ec.europa.eu/

 

CSLF - Carbon Sequestration Leadership Forum

Międzynarodowa inicjatywa wspierajaca rozwój technologii separacji i bezpiecznego składowania CO2 emitowanego przez elektrownie oraz redukcję potencjalnego wpływu CO2 na globalne zmiany klimatyczne. W skład CSFL wchodza następujace kraje: USA, Wielka Brytania, Południowa Afryka (Grupa Polityczna), Norwegia, Kanada, Indie (grupa Techniczna) oraz Australia, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Japonia, Korea, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Rosja, Arabia Saudyjska, a także Unia Europejska.
http://www.cslforum.org/

 


IEA Bioenergy

Organizacja powołana w 1978 r. przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) w celu poprawy współpracy i wymiany informacji między krajami, które mają narodowe programy badań, rozwoju i wdrażania bioenergii. W działaniach IEA uczestniczy 21 państw plus Unia Europejska.
http://www.ieabioenergy.com/Index.aspx

 


IRENA - International Renewable Energy Agency

IRENA została utworzona 26 stycznia 2009. Uczestniczy w niej 36 państw europejskich, 46 afrykańskich, 32 azjatyckie, 14 amerykańskich, 9 z Australii i Oceanii oraz Unia Europejska. Polska jest jednym z członków-założycieli tej organizacji. IRENA pragnie stać się główną siłą napędową transformacji w kierunku szerokiego i zrównoważonego wykorzystania energii odnawialnej w skali globalnej. IRENA przewiduje wsparcie zarówno dla krajów uprzemysłowionych, jak i rozwijających się poprzez rozpowszechnianie informacji, dobrych praktyk, efektywnych mechanizmów finansowania i doświadczeń technologicznych. Tymczasową siedzibą IRENA jest Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Biuro Łącznikowe IRENA znajduje się w Wiedniu (Austria), a Centrum Innowacji i Technologii mieści się w Bonn (Niemcy). Tymczasowym dyrektorem generalnym IRENA jest przedstawicielka Francji Hélène Pelosse.
http://www.irena.org/

Producenci i usługodawcy

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Inwestycyjnego i Zbytu "ENERGOMET"

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Inwestycyjnego i Zbytu "ENERGOMET" powstało w 1994 r. Główną działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja elementów kompensacyjnych, konstrukcji stalowych, podparć, zawieszeń, stołów kulkowych wg KER. Firma świadczy również usługi spawalnicze różnego rodzaju konstrukcji i elementów ciśnieniowych, głównie ze stali węglowej, kwasoodpornej oraz żaroodpornej. Oferta produkcyjna głównie skierowana jest do: przedsiębiorstw produkcyjnych i remontowo montażowych działających w energetyce zawodowej (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie itp.), w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, górniczym, spożywczym oraz wszędzie tam gdzie istnieją instalacje przesyłu wody, pary, popiołów, biomasy, kwasów, ługów, spalin gazów gorącego powietrza.