Konkursy

Instytucja

Program/konkurs Opis Terminy

Komisja Europejska

H2020, Doskonała Baza nazwa, Europejska Rada Badań, Proof of Concept ERC-2018-PoC

Celem projektów jest sprawdzenie możliwości zastosowania wyników innowacyjnych projektów realizowanych w ramach konkursów Europejskiej Rady Badań (ERC).
Konkurs dla osób realizujących granty ERC lub osób, które zakończyły realizację grantów ERC nie dłużej niż 12 miesięcy przed ogłoszeniem konkursu PoC.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-poc.html

2018-09-11
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Europejska Rada Badań, ERC Advanced Grants – ERC-2018-AdG Konkurs skierowany do doświadczonych, wybitnych naukowców dowolnej narodowości, którzy zamierzają prowadzić działalność badawczą w dowolnym państwie członkowskim UE lub w kraju stowarzyszonym. Doświadczenie należy wykazać poprzez udokumentowanie swojego dorobku naukowego z ostatnich 10 lat, w tym przedstawić: 10 publikacji jako senior author w międzynarodowych czasopismach naukowych i/lub 3 monografie, z których przynajmniej jedna została przetłumaczona na inny język. Tematyka wniosków jest dowolna. 2018-08-30
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Przyszłe i powstające technologie

Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących, nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Działania Marii Skłodowskiej - Curie Innovative Training Networks ITN

Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Istnieją trzy rodzaje projektów na sieci ITN.
ETN - Europejskie sieci szkoleniowe; szkolenia lub studia doktoranckie.
EJD - Europejskie Wspólne Doktoraty - indywidualne studia doktoranckie; promowanie międzynarodowej, międzysektorowej
i interdyscyplinarnej współpracy poprzez tworzenie szkoleń prowadzących do nadania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora.
EID - Europejskie Doktoraty Przemysłowe - studia doktoranckie służące stymulowaniu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności w Europie poprzez zaangażowanie sektora przemysłowego w proces szkolenia doktoranckiego naukowców.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

2019-01-15
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Działania Marii Skłodowskiej - Curie Research and Innovation Staff Exchanges - RISE

Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę pracowników (naukowych i administracyjnych).

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html

2019-04-02
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Działania Marii Skłodowskiej - Curie Marie Skłodowska-Curie Action - Individual Fellowships (IF)

Celem indywidualnych stypendiów wyjazdowych jest zwiększenie potencjału doświadczonych naukowców, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje dzięki uczestnictwu w zaawansowanych szkoleniach, podjęciu mobilności międzynarodowej i międzysektorowej. Stypendia indywidualne zapewniają możliwość zdobycia nowej wiedzy w Europie lub poza Europą. Program wspiera również powrót i reintegrację naukowców spoza Europy oraz powrót do pracy po przerwie w karierze naukowej.

Rodzaje grantów:

 • Standard European Fellowships (ST) - granty dla doświadczonych naukowców. Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat przed datą zamknięcia danego konkursu.
 • Career Restart Panel (CAR) - granty dla naukowców, którzy chcą wrócić do kariery naukowej po przynajmniej 12-miesięcznej przerwie (bezpośrednio przed zamknięciem konkursu) spowodowanej np. urlopem rodzicielskim/wychowawczym, pracą o charakterze nienaukowym. Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
 • Reintegration Panel (RI) - granty dla naukowców – obywateli krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z H2020 pracujących w krajach trzecich i zainteresowanych realizacją swojej dalszej kariery naukowej w Europie. W celu realizacji grantu naukowiec musi przyjechać bezpośrednio z kraju trzeciego do kraju UE lub stowarzyszonego z H2020. Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu. Grant jest także adresowany do naukowców nie mających obywatelstwa wyżej wspomnianych krajów europejskich, którzy w sposób ciągły prowadzili badania w Europie przez okres co najmniej 5 lat.
 • Society and Enterprise Panel (SE) - multidyscyplinarny grant wspierający międzysektorową mobilność doświadczonych naukowców oraz tworzenie możliwości kontynuowania kariery naukowej poza sektorem akademickim. Naukowiec dowolnej narodowości aplikuje o grant z jednostką pochodzącą z sektora nieakademickiego. Grantu nie można realizować w kraju, w którym przebywało się (praca, studia) dłużej niż 36 miesięcy w ciągu 5 lat bezpośrednio przed datą zamknięcia konkursu.
 • Global Fellowships (GF) - realizacja grantu najpierw w kraju trzecim (na zasadzie oddelegowania od 12 do 24 miesięcy, przy wyborze kraju obowiązuje reguła mobilności), a następnie obowiązkowy 12-miesięczny powrót do Europy (nie obowiązuje reguła mobilności, można grant realizować także w Polsce).

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html

2018-09-12
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Infrastruktura badawcza

Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych

Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf

i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf

ii. Kluczowe technologie prorozwojowe
Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf

iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka

Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz i wód śródlądowych (niebieski wzrost), zabezpieczania dostaw biomasy dla produkcji i usług opartych na produktach pochodzenia naturalnego, biotechnologii przemysłowej, biogospodarki, rolnictwa.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

Konkursy dotyczące energii i energetyki.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Działania w dziedzinie klimatu, środowiska; efektywna gospodarka zasobami i surowce

Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych pokoleń w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy z państwami trzecimi w dziedzinie badań i innowacji, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, European Innovation Council (EIC)

Pilotażowy projekt Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który ma wspierać innowatorów rozwijających przełomowe rozwiązania z potencjałem do tworzenia nowych rynków i miejsc pracy, pobudzania wzrostu i dobrobytu w Europie.
Rodzaje projektów:

 • Instrument MŚP - projekty wspierające rozwiązania bliskie wdrożenia rynkowego lub zwiększające skale, realizowane przez pojedyncze MŚP lub konsorcjum MŚP z siedzibą w państwach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem "Horyzont 2020".
 • Szybka ścieżka - wspiera rozwiązania bliskie wdrożenia rynkowego realizowane przez 3-5 podmiotów z co najmniej trzech różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. W projektach musi uczestniczyć przemysł.
 • FET Open - wczesne badania naukowe i technologiczne prowadzone przez konsorcja badawcze realizujące nowatorskie pomysły na radykalnie nowe technologie przyszłości, które rzucają wyzwanie paradygmatom.
 • Nagrody Horizon - wspierają przełomowe innowacyjne rozwiązania, które przynoszą duże korzyści społeczeństwu, m.in badania dotyczące: Innovative Batteries for eVehicles - planowany termin naboru wniosków: 4 kwartał 2020; Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis - planowany termin naboru wniosków: 1 kwartał 2021.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

WIDESPREAD-01-2018-2019: Teaming Phase 2
Celem konkursu jest modernizacja istniejących lub stworzenie nowych Centrów Doskonałości zlokalizowanych w regionach określonych jako mniej rozwinięte w obszarze badań i innowacji. Regiony te mają rozwijać swój potencjał dzięki połączniu sił z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie. Konkurs dla projektodawców zakwalifikowanych do drugiego etapu.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf

2018-11-15
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

WIDESPREAD-03-2018: Twinning
Celem projektów jest wzmocnienie potencjału naukowo-technologicznego i innowacyjnego instytucji mających siedzibę w kraju o niższym potencjale badawczym poprzez nawiązanie przez te instytucje współpracy z co najmniej dwoma ośrodkami wiodącymi w obszarze, w którym instytucje o mniejszym potencjale chcą się rozwijać.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf

2018-11-15
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

WIDESPREAD-04-2019: ERA Chairs
W ramach konkursu organizacje badawcze uzyskają wsparcie w przyciąganiu i utrzymywaniu wysokiej jakości zasobów kadrowych oraz we wdrażaniu zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia doskonałości. Przewodniczący Katedry ERA powinien być wybitnym naukowcem i menedżerem badań w danej dziedzinie z doświadczeniem na stanowisku kierowniczym popartym sukcesami. Powinien zbudować własny zespół i wspomagać organizację badawczą w znaczącej poprawie osiągnięć naukowych
i skuteczniejszym pozyskiwaniu konkurencyjnego dofinansowania.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf

2018-11-15
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa

WIDENING FELLOWSHIP
Widening Fellowships to wsparcie dla naukowców, którzy chcą realizować indywidualne stypendia w krajach rozwijających się. Pomoże to upowszechnić doskonałość i zamknąć wciąż widoczną lukę badawczą i innowacyjną w Europie.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf

2018-09-12
Komisja Europejska H2020, Nauka w społeczeństwie i dla społeczeństwa

Celem programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

 
FCH JU WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WODORU I OGNIW PALIWOWYCH - FCH JU

Konkurs dotyczący badań nad ogniwami paliwowymi i wodorem.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

2018-04-24
BBI JU BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING - BBI JU

BBI JU to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) pomiędzy Komisją Europejską (EC) & Konsorcjum bioprzemysłu (Bio-based Industries Consortium, zwane „BIC”). Niezależna jednostka prawna od 26 października 2015.
Cel BBI JU - wspieranie badań i innowacji dla bioprzemysłu w Europie, rozwój zrównoważonego
i konkurencyjnego bioprzemysłu w Europie w oparciu o zaawansowane biorafinerie pozyskujące biomasę w sposób zrównoważony, przez:

 • demonstrowanie nowych technologii wypełniających luki w łańcuchach wartości w celu umożliwienia wytwarzania nowych elementów chemicznych, nowych biomateriałów, bioproduktów;
 • opracowywanie modeli biznesowych integrujących podmioty gospodarcze na wszystkich etapach łańcucha wartości (dostawcy biomasy, biorafinerie, użytkowncy bioproduktów) w celu stworzenia nowych powiązań międzysektorowych, nowych łańcuchów wartości;
 • tworzenie biorafinerii wzorcowych (flagships) stosujących ww. technologie i modele biznesowe w celu utrzymania inwestycji w Europie.

BBI JU opublikowała Roczny Plan Pracy na 2018 rok, a w nim 21 tematów konkursowych z planowanym budżetem 115 milionów euro.

http://www.bbi-europe.eu/

2018-09-06
COST, KE EUROPEJSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE BADAŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH - COST

Jeden z najstarszych instrumentów wspierania współpracy badawczej w Europie. Wspiera koordynację badań finansowanych z funduszy narodowych, między innymi w obszarze fizyki, chemii, technologii materiałowych, nanotechnologii, środowiska i nauk inżynierskich.
http://www.cost.eu/

2018-11-29
MFW MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI Strategic Grants

Projekty dotyczące strategicznych, definiowanych corocznie obszarów partnerstwa. Czas trwania projektu - 12-26 miesięcy. Średni budżet wynosi około 40 tys. euro. W realizację projektów muszą być zaangażowane podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.


http://visegradfund.org/grants/strategic-grants

2018-10-01
MFW MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI Visegrad Grants

Wnioski mogą być składane przez podmioty z całego świata, jednak w skład konsorcjum muszą wchodzić partnerzy z co najmniej 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wnioski wspierają współprace krajów Grupy; oryginalne, innowacyjne i zrównoważone rozwiązania w Europie Centralnej i Wschodniej wpisujące się w jednej z obszarów priorytetowych, do których nalezą m.in. Education and capacity building, Innovation, R&D, entrepreneurship, Public policy and institutional partnerships, Regional development, environment and tourism. Czas trwania projektów - do 18 miesięcy; średni budżet wynosi około 20 tys. euro

http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/

2018-10-01
  PROGRAMY EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Interreg Region Morza Bałtyckiego

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).
W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

https://www.interreg-baltic.eu/home.html

 

 

 

2018-04-09
NCBR LIDER

Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/

2018-03-15
NCBR CORNET

Konkurs wspiera badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe
Termin składania wniosków międzynarodowych: 28.03.2018 r. (12:00 CET).
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej: 28.03.2018.
Termin składania wniosków krajowych w wersji papierowej: 4.04.2018.

https://www.cornet.online/
http://www.ncbr.gov.pl/bip/aktualnosci/art,5757,inicjatywa-cornet-otwarcie-naboru-wnioskow-w-25-konkursie.html

2018-03-28
NCBR CORE 2018

W ramach tego konkursu można składać do Fonds National de la Recherche (FNR) wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation in Services”.
Wnioskodawcą w konkursie mogą być następujące podmioty:

 • jednostka naukowa
 • mikro-, mały lub średni przedsiębiorca
 • konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą co najmniej dwa podmioty: co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca lub co najmniej dwie jednostki naukowe.

O dofinansowanie przez NCBR realizacji projektu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • prowadzą działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
 • dają rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe i prace rozwojowe.
W przypadku jednostki naukowej dofinansowanie realizacji projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna intensywność pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem Centrum wynosi:

NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim.
Wnioskodawcy polscy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku polskim – w zależności od typu wnioskodawcy: PolLux for Polish Research Institution Form (dla jednostek naukowych) bądź PolLux for Polish SMEs Form (dla MŚP) wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami odpowiednimi dla Wnioskodawcy.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vii-konkurs/art,6011,konkurs-core-2018-otwarcie-systemu-skladania-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html

 

 

 

2018-04-18
NCBR EUREKA 2/2018

Celem konkursu jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Projekty nie mają ograniczeń tematycznych, ale muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Budżet NCBR na konkurs wynosi 2 mln zł.
Dofinansowanie realizacji projektu EUREKA przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć:

 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 mln PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN;
 • w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy: 500 000 PLN.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22018/

2018-10-15
NCBR EIG CONCERT-Japan

Konkurs dla konsorcjów polsko – japońskich w zakresie materiałów porowatych. Konkurs wspiera badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe realizowane przez jednostki polskie i japońskie, w skład których mogą wchodzić jednostki naukowe, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe).

http://concert-japan.eu/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eig-concert-japan/aktualnosci/art,6085,eig-concert-japan-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-v-konkursie.html

 
NCBR Wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze
II konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Research Foundation (NRF) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze m.in w następujących obszarach: Environment and climate change, Water and green technology, Maritime economy, Clean coal technology.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/republika-poludniowej-afryki/ii-konkurs/art,6180,ii-konkurs-na-wspolne-polsko-poludniowoafrykanskie-projekty-badawcze.html

2018-07-09
NCBR Współpraca Polska-Turcja
3 konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) są w trakcie uzgadniania warunków trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ogłoszenie konkursu planowane jest na pierwszą połowę czerwca 2018 r. Zakres tematyczny to: ICT - Information and Communication Technologies; Energy, Health, Food.
Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-polsko-turecki/

2018-09-07
NCBR ERA NET Smart Energy Systems

Celem projektów ERA-Net SES RegSys jest opracowanie i zademonstrowanie technologii, systemów i rozwiązań, które umożliwią efektywne dostarczanie, hostowanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w ilości pokrywającej lub przekraczającej całkowite zapotrzebowanie na energię w dostawach lokalnych lub regionalnych do 2030 r.; jednocześnie łączenie takich systemów lokalnych i regionalnych z bezpiecznym i odpornym europejskim systemem energetycznym, umożliwiając uczestnictwo w międzyregionalnej wymianie energii, a także w dzieleniu odpowiedzialności za utrzymanie całego systemu.
Termin składania wniosków wstępnych: 2018-09-11
Termin składania wniosków pełnych: 2018-11-02 2018-09-11

http://eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/era-net-sg-regsys-era-net-ses-1-konkurs/

2018-09-11
NCBR TECHMATSTRATEG II

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
Drugi konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z pięciu strategicznych obszarów problemowych:

 • Technologie materiałów konstrukcyjnych
 • Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych
 • Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach
 • Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich
 • Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
Wnioskodawcą w konkursie może być konsorcjum naukowe będące grupą minimum trzech (3) i maximum siedmiu (7) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca.
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 200 mln PLN.

http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/nowoczesne-technologie-materialowe---techmatstrateg/techmatstrateg-ii-konkurs/aktualnosci/art,6013,techmatstrateg-ii-konkurs.html

2018-06-08
NCBR EUROSTARS – 2

Program Eurostars ma na celu wsparcie mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju, poprzez współfinansowanie ich prorynkowych projektów badawczych we wszelkich dziedzinach. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych dla projektów realizowanych przez MSP we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in. ośrodki badawcze, szkoły wyższe lub przedsiębiorstwa).
Budżet NCBR na dofinansowanie polskich wnioskodawców w konkursach Eurostars-2 w 2018 r. wynosi 3 mln EUR rocznie (1,5 mln EUR na konkurs).


https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eurostars/aktualnosci/art,5533,terminy-naboru-wnioskow-w-konkursach-eurostars-2-w-2018-r-9-i-10-konkurs-i-zwiekszenie-budzetu-konkursu.html

2018-09-13
NCBR TANGO III

KONKURS Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:
Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 r. (do godz. 16:00);
Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/dokumenty-do-pobrania/


2018-12-20
NCBR Postępowanie publiczne w ramach Programu Magazynowania Wodór

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wszczęciu postępowania nr 113/18/PU, w ramach Programu Magazynowania Wodoru. Program ma na celu opracowanie innowacyjnego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych oraz jego demonstrację w Obiekcie Mobilnym. Na prace badawczo-rozwojowe w Programie NCBR alokuje kwotę 32 miliony złotych.

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ncbr-postepowanie-publiczne-w-ramach-programu-magazynowania-wodoru.html


2018-07-17
NCBR POIR 1.1.1 DLA MSP POSIADAJĄCE SEAL of EXCELLENCE (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE), konkurs 3/1.1.1/2018

Adresatem konkursu w poddziałaniu 1.1.1. POIR są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które aplikowały w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) i zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Dowodem na pozytywną ocenę takich projektów jest certyfikat „Seal of Excellence” („pieczęć doskonałości”).
Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane projekty, dla których zostaną, w szczególności, spełnione następujące warunki:

 • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR oraz otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania);
 • informacje podawane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR dotyczą tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence;
 • w których przewidziano eksperymentalne prace rozwojowe.

Na konkurs przeznaczono 50 mln zł. Dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Nowości w konkursie.
MŚP mają możliwość sfinansowania prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie to udzielane jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz, dodatkowo, jako pomoc publiczna na zewnętrzne usługi doradcze (poziom dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowalnych).
Ponadto wprowadzono ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu wynoszącą 25% na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie łączącej dotychczasową ocenę według kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Istotną nowością jest wprowadzenie w trakcie oceny możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag panelu ekspertów.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/ 
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/po-ir-konkurs-31112018-szybka-sciezka-msp-seal-of-excellence/

2018-12-28
NCBR POIR 1.1.1. MSP (SZYBKA ŚCIEŻKA) (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE), konkurs 4/1.1.1/2018

W ramach konkursu skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 700 mln zł.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
3. 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4. 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:
60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
2. na realizację prac przedwdrożeniowych:
de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP
50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1. stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2. charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112018szybka-sciezka-dla-msp/

2018-12-14
NCBR POIR 1.1.1 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA I KONSORCJA (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE); konkurs 5/1.1.1/2018

W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Alokacja
wynosi 700 mln zł.
Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorcy, którzy nie spełniają kryterium MŚP,
 • konsorcjów przedsiębiorstw (składających się wyłącznie z przedsiębiorców). Liderem jest zawsze przedsiębiorca inny niż MŚP.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

 • 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust. 1 oraz w § 10 ust. 6 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych;
2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
3. 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4. 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

 • 70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

B) dla średniego przedsiębiorcy:

 • 60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:

 • 50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

2.na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;

3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP

 • 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
1. 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2. 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3. 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1. stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2. charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112018-szybka-sciezka-dla-duzych/

2018-11-30
NCBR POIR 1.2; IUSER

Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023.

Cele szczegółowe programu to:

 • wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;
 • zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;
 • wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;
 • poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.

Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego IUSER to: 

 • magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych,
 • sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych,
 • technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej,
 •  rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M,
 • rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Budżet konkursu 150 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 30 mln PLN.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:
60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:
50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
2. na realizację prac przedwdrożeniowych:
de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP
50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:
1. 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2. 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie przez danego przedsiębiorcę – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3. 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs9122017iuser/

 

 
NCBR POIR 4.1.1, INGA

Wspólne Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa – INGA” to program realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia INGA jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Ponadto realizacja programu ma się przyczynić do:

 • wzrostu innowacji technologicznych w polskim sektorze gazownictwa;
 • opracowania technologii dla gazownictwa przez jednostki naukowe w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby polskiego sektora;
 • poprawy efektywności polskiego sektora gazownictwa;
 • zmniejszenia negatywnego oddziaływania sektora gazownictwa na środowisko.

Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Wspólnego Przedsięwzięcia INGA to:

 •  poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych,
 • pozyskanie metanu z pokładów węgla,
 • materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych,
 • sieci gazowe,
 • użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG,
 • technologie wodorowe i paliwa gazowe,
 • technologie stosowane we współpracy z klientami,
 • ochrona środowiska.

Budżet programu wynosi 400 mln zł.
Wnioski do konkursu mogą składać konsorcja, w skład których wchodzą:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo
 • co najmniej dwie jednostki naukowe.

W konkursie dofinansowane będą badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych – 20 mln PLN
Poziom dofinansowania:
1. dla przedsiębiorstw:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:
60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:
50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2. dla jednostek naukowych
do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).
Przedsiębiorca może zlecić realizację części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez tego przedsiębiorcę.
Projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14112018inga/

2018-05-11
NCBR POR 1.2 INNOMOTO 2/1.2/2018 INNOMOTO

POR 1.2 INNOMOTO 2/1.2/2018 INNOMOTO
INNOMOTO to program sektorowy, który wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ogłosił w 2016 r. Ma on na celu wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, a w efekcie wzrost konkurencyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie 2026 roku.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto2018/aktualnosci/art,6195,konkurs-21-22018-innomoto-uruchomienie-elektronicznego-systemu-skladania-wnioskow.html
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto2018/


2018-08-10
NCBR POIR 4.1.2 RANB

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe i które wpisują się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.
Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

 • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz
 • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.
Poziom dofinansowania:
1. dla przedsiębiorstw:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:
60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:
50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
2. dla jednostek naukowych
do 100% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez przedsiębiorcę;
10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.
Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.
Produkt/technologia/usługa charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14122018-ranb/

2018-05-15
NCBR POIR 4.1.4. APLIKACYJNE

POIR 4.1.4. APLIKACYJNE Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:
1) co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy, oraz
2) co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/20141 zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 10 mln PLN.
Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.
W projekcie możliwe jest powierzenie przez członka konsorcjum będącego przedsiębiorcą realizacji części prac B+R podwykonawcom. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.
Projekty mają dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej o poziomie nowości co najmniej w skali polskiego rynku.


http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/

2018-07-16
NCN OPUS 16 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 2018-12-17
NCN PRELUDIUM 16 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 2018-12-17
NCN SONATA 14

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

2018-12-17
NCN SONATA BIS 8 Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 2018-09-17
NCN HARMONIA 10 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia10

2018-09-17
NCN MAESTRO 10 Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
i których efektem mogą być odkrycia naukowe.
2018-09-17
NCN BEETHOVEN CLASSIC 3 Konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. Konkurs ma na celu wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze, zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.
Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy.
2018-12-17
NCN BEETHOVEN LIFE 1 Konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze w naukach o życiu. 2018-12-17
NCN MINIATURA 2 Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Działania naukowe planowane do realizacji powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konferencyjny, konsultacje naukowe, inne. 2018-12-31
NCN TANGO 3

Konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych.

Konkurs prowadzony przez NCBR na podstawie rezultatów projektów NCN. Nabór ciągły:

 • Etap I: od 14 czerwca do 21 września 2018 r. (do godz. 16:00)
 • Etap II: od momentu zamknięcia I etapu do 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/aktualnosci/

2018-09-21
NCN SONATINA 3 O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie; uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. 2019-03-15
NCN UWERTURA 3 Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. 2019-03-15
NCN ETIUDA 7 Konkurs na stypendia doktorskie. 2019-03-15
NCN SUSTAINABLE URBANISATION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC TRANSFORMATION AND CLIMATE CHANGE: SUSTAINABLE AND LIVEABLE CITIES AND URBAN AREAS

Konkurs obejmuje następujące tematy:

 • Climate change and new urban economies;
 • Transformation of energy systems and strengthen urban circular economies;
 • Urban public administration and services innovation;
 • Urban data management.

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 2 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 2 europejskich krajów biorących udział w konkursie oraz z 2 (maksymalnie 3) chińskich zespołów naukowych.
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku, w drugim składa właściwy wniosek.
Termin wstępnej obowiązkowej rejestracji: 12.04.2018 r. do godz. 14.00 CET. 2018-06-20

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_01_jpi_eu_china_ogloszenie

2018-06-20
NCN Sheng 1

Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 

 • które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych dyscyplinach nauk społecznych (wskazanych powyżej)
 • w których kierownik polskiego i chińskiego zespołu badawczego występują w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG.
 • których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-04-26-zapowiedz-polsko-chinskiego-konkursu-sheng?language=pl

 

2018-09-17
MNISW NAGRODY MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia. Kandydatami nie mogą być osoby prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną lub skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:
1. w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
 • stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;

2. w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej_20180201.html

2019-03-15
MNISW II edycja Doktoratów wdrożeniowych

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie lub instytuty badawcze posiadające kategorie naukową A+ lub A; prowadzące studia doktoranckie albo posiadające jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie; prowadzące udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-ii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html

2018-05-28
MNISW Aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Nabór wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/

2018-06-13
MNISW Rozpoczęcie naboru do nowych Akcji COST OC-2017-1 Od dnia 7 maja 2018 r. można składać wnioski do najnowszych akcji COST z OC-2017-1. Aplikacje można wysyłać pocztą bądź składać w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O przyjęciu do wolnych akcji COST (to znaczy takich, w których nie ma zarejestrowanych 2 secondary proposers) decyduje kolejność składania wniosków.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wkrotce-rozpoczecie-naboru-do-nowych-akcji-cost-oc-2017-1.html


 
MNISW DIALOG

DIALOG jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów resortu nauki poprzez:

 • budowanie „doskonałości naukowej”, która przyczyni się do podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych badań; obszar obejmuje finansowanie projektów mających na celu: umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć, kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych, wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;
 • pobudzenie „nauki dla innowacyjności”, która wspierając procesy innowacyjności i komercjalizacji, otworzy naukę na rynek pracy, wzmacniając otoczenie gospodarcze; obszar obejmuje otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji, upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • wykorzystanie „humanistyki dla rozwoju”, która przyczyni się do stymulowania innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa poprzez promowanie innowacyjnych badań humanistycznych.

O przyznanie finansowania w ramach konkursu może ubiegać się wnioskodawca będący:

 • jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268);
 • podmiotem działającym na rzecz nauki, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • inną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, niebędącą jednostką naukową, o której mowa w art. 9 pkt 5 ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • niebędący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_07/5432a064558218d684895c5821feb106.pdf
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

2018-09-30
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (rozporządzenie)
Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych

Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać się o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata.


http://www.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/formularze-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane.html

 
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (rozporządzenie)
Premia na Horyzoncie

Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach tego programu.
Środki finansowe na wynagrodzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

 • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,
 • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro
 • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premia-na-horyzoncie.html

 

 
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ
rozporządzenie
Granty na granty II

Celem programu „Granty na granty – promocja jakości II” jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Tym samym program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe i uczelnie.
Wsparcie w ramach programu jest skierowane do podmiotów, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

 • Komisji Europejskiej - występowały w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu albo pakietów lub ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu „Maria Skłodowska-Curie COFUND”
 • Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych - występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Typ wnioskodawcy / Maksymalna wysokość wsparcia

 • Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum - 30 000 zł;
 • Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum wnioskujący o środki finansowe w związku z uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, który otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” - 15 000 zł;
 • Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader) - 10 000 zł;
 • Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader) wnioskujący o środki finansowe w związku z uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, który otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” - 5 000 zł,;
 • Samodzielny wnioskodawca (single applicant) - 20 000 zł;
 • Wnioskodawca, który ubiegał się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND - 20 000 zł;
 • Wnioskodawca, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC - 20 000 zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia w ramach Programu tylko jednego wniosku w odniesieniu do danego wniosku projektowego złożonego na wezwanie konkursowe KE albo ERC. Równoczesne pełnienie przez wnioskodawcę funkcji koordynatora całego projektu oraz koordynatora pakietu, bądź równoczesna koordynacja kilku pakietów w ramach projektu, nie stanowią podstawy do złożenia kilku wniosków w ramach Programu, bądź wystąpienia o wyższą kwotę finansowania.
Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów, poniesionych w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE albo ERC, bądź dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe. Kosztami kwalifikującymi się do refundacji w ramach programu są koszty związane z:
1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego;
2. przygotowaniem (sporządzeniem) wniosku projektowego;
3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego;
4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP Leader), bądź uczestnictwem w takich spotkaniach.


http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-granty-na-granty-promocja-jakosci-ii.html


2018-10-31
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ, rozporządzenie

Opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych.Termin składania wniosków: 30 września roku poprzedzającego rok, w którym mają być opłacone składki.

http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/mozliwosc-skladania-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-finansowych-na-oplacenie-skladek-na-rzecz-instytucji-lub-organizacji-miedzynarodowej.html

2018-09-30
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie

Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej.
Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego, wnoszonego na rzecz tego udziału wynikającego z umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej lub porozumienia międzyinstytucjonalnego o charakterze międzynarodowym oraz z dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy tego programu lub przedsięwzięcia. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.


http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica.html

 
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ, rozporządzenie

Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
W ramach finansowania działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą finansuje się:
1. koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone
z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, w tym koszty dokumentacji projektowej;
2. koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych
w kraju i za granicą, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
3. koszty szkolenia personelu naukowego, technicznego i kadry kierowniczej w zakresie niezbędnym do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
4. koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego niezbędnego do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
5. koszty analizy i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
6. pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i produktów, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie:

 • kosztów, o których mowa pkt 1, poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku;
 • planowanych kosztów działań, o których mowa pkt 2–6.

Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 
MNISW

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ rozporządzenie

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje:

 • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki.

Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności:

 • udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
 • udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
 • stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
 • digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
 • wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.


http://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/

https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/informacja-o-naborze-wnioskow-o-finansowanie-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-na-2019-r

2018-09-30
MNISW

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH
rozporządzenie

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

 • inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej,
 • zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą,
 • rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

Termin składania wniosków - 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/

 

2019-08-31
NAWA Polskie Powroty

W ramach programu finansowane jest zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36‒48 miesięcy. Środki finansowe przeznaczone są na koszty wynagrodzenia powracającego naukowca oraz na stworzenie przez niego grupy projektowej.

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/281-polskie-powroty-wzmocnienie-potencjalu-uczelni-w-polsce-2


2018-05-31
MIIR POIR 2.1 2.1. - Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

http://www.poir.gov.pl/nabory/1-23/


2018-07-06
PARP POIR 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MSP I etap - Konkurs na usługi

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r., poz. 572, z późn. zm.);
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1-5, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014; posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 86a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) lub spółka celowa jednostki naukowej;
 • centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2015, poz. 1710, z późn. zm.);
 • akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 400 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.
Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

 

 

 

 

2018-11-22
PARP POIR 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MSP II etap - Konkurs na inwestycje

Jeśli z sukcesem zakończono projekt w zakresie usług, można ubiegać się także o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.


https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

 

2019-01-04
  III EDYCJA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.
Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.
Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wybranych programów, które będą realizowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

PROGRAMY
Badania
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Partner programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Nauki

Rozwój lokalny
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
Partner programu z państw-darczyńców: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje
Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Partner Programu z państw-darczyńców: Innovation Norway

Edukacja
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS)

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweska Agencja Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa Agencja ds. Energii Islandii (OS)

Fundusz Współpracy Dwustronnej
Ważnym elementem Funduszy Norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i z państw-darczyńców.


http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/

 

 

 

 
  Fundusz Współpracy Regionalnej

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).
O finansowanie mogą ubiegać się konsorcja składające się z partnerów z co najmniej 3 krajów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie.
Finansowanie zostanie przeznaczone na: wspieranie otwartego dialogu, wzmocnienie sieci transgranicznych i transnarodowych, budowanie potencjału, dzielenie się wiedzą i wymianę polityk w celu przyspieszenia innowacji; rozwój trwałych struktur współpracy między sektorem biznesu, sektorem publicznym, sektorem cywilnym i środowiskiem akademickim; zwiększenie skuteczności i wydajności w opracowywaniu polityk i reagowaniu na wspólne europejskie wyzwania.
Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro.
Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.
Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.
Tematyka wsparcia:

 • innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność,
 • włączanie społeczne, zatrudni biedy,
 • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,
 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

https://eeagrants.org/regionalcooperation
https://www.eog.gov.pl/strony/wiadomosci/ruszyl-konkurs-na-miedzynarodowe-projekty-w-ramach-funduszu-regionalnego/

 

 

 

 

2018-07-01
  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)

Wsparcie na badania, rozwój, innowacje.

http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 
  PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)

Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska.

http://www.pois.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

 
  PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)

Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.

http://www.power.gov.pl/

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 
  PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)

Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 
  PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)

POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko- mazurskiemu.


http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

 
  PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

Wsparcie rolnictwa.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

 
  REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (RPO)

Specyfiką Regionalnych Programów Operacyjnych jest ich regionalny zasięg. Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych inwestowane są w projekty przyczyniające się do rozwoju danego województwa oraz podmiotów działających na jego terenie. Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie działalność lub chcą zrealizować projekt, którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety inwestycyjne i cele tematyczne są takie same jak funduszy poziomu krajowego.


Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html
Województwo lubelskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubuskie http://rpo.lubuskie.pl//
Województwo łódzkie http://www.lodzkie.pl/index.php
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/


 

 

 

 
KE/NFOSIGW LIFE, WSPÓŁFINANSOWANIE LIFE

LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Program dla każdego podmiotu zarejestrowanego w UE; wśród najwyższych celów programu jest wspieranie innowacyjnych technologii prośrodowiskowych. Poziom finansowania UE co do zasady wynosi 55%; możliwe jest uzyskania współfinansowania krajowego z NFOSiGW.
Program składa się z dwóch programów Środowisko i Klimat.
Wnioskowanie w Podprogramie Środowisko jest dwuetapowe, a w podprogramie Klimat – jednoetapowe.
Terminy naboru wniosków:
Podprogram KLIMAT
- pełne wnioski do KE: 12.09.2018;
- wnioski o współfinansowanie NFOSIGW: 24.07.2018 lub po rewizji KE.
Podprogram ŚRODOWISKO
- koncepcje projektowe (ang. concept note; CN) do KE: 12.06 lub 14.06.2018 (zależnie do obszaru tematycznego)
- wnioski pełne do KE (tylko dla pozytywnie ocenianych CN: styczeń 2019;
- wnioski o współfinansowanie NFOSiGW: 30.11.2018 lub po rewizji wniosków pełnych przez KE.

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/


 

 

 

 
KE ERC Advanced Grants 2018

ERC Advanced Grants umożliwiają wybitnym liderom badawczym, bez względu na ich wiek i narodowość, realizację przełomowych badań. Projekty te, pomimo iż obarczone wysokim stopniem ryzyka, otwierają nowe perspektywy w różnorodnych dziedzinach nauki.

https://erc.europa.eu/node/1345

2018-08-30
NFOSIGW Edukacja ekologiczna

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe:

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
 3. Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

2018-12-21
KE H2020 - Granty Widening Fellowships

Europejskie granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (European Individual Fellowships, MSCA IEF) są to granty badawczo-szkoleniowe przyznawane naukowcom mającym stopień doktora lub cztery lata doświadczenia na przyjazd do dowolnego kraju UE lub stowarzyszonego z programem Horyzont 2020 na okres od 1 do 2 lat. Naukowcy mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, jednak muszą spełnić wymóg mobilności, tj. nie mogą przebywać (uczyć się, pracować) w kraju instytucji przyjmującej dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat bezpośrednio przed zamknięciem konkursu. Tematyka wniosku jest proponowana przez naukowców w porozumieniu z instytucją przyjmującą.

Granty Widening Fellowships są wyjątkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących naukowców z całego świata. Przy spełnieniu reguły mobilności mogą to być również Polacy, którzy długo mieszkają za granicą. Dzięki temu mechanizmowi naukowcy, którzy będą starać się o granty indywidualne MSCA wraz z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie grantu. Warto rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA w tym roku.

Począwszy od ogłoszonego 12 kwietnia 2018 konkursu na MSCA IEF wprowadzone zostały Widening Fellowships, czyli granty dla naukowców, którzy aplikują wraz z instytucją znajdującą się w jednym z krajów widening, a ich wnioski zostały wysoko ocenione, jednak z powodu wyczerpania budżetu nie otrzymały finansowania. Wnioski te (za wcześniejszą zgodą aplikującego naukowca i instytucji goszczącej) zostaną przeniesione do konkursu Widening Fellowships i tam zostaną sfinansowane z budżetu obszaru Spreading Excellence and Widening Participation w programie Horyzont 2020 zgodnie z listą rankingową utworzoną na podstawie wyników konkursu MSCA IF. Wnioski nie będą podlegać powtórnej ocenie.

Widening Fellowships wprowadzone zostały na zasadzie pilotażu; w 2018 roku budżet przeznaczony na te granty wynosi 5 milionów euro, w 2019: 6 milionów euro, a w 2020: 7 milionów euro.

https://www.kpk.gov.pl/?p=43503&znewsletter=27czerwca2018

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc;

2018-09-12
KE EaP Plus: granty na networking

Projekt EaP Plus ogłosił trzecią rundę grantów dla interesantów z krajów EaP na uczestnictwo w spotkaniach brokerskich i spotkaniach dedykowanych przygotowaniu wniosków do Horyzontu 2020.

Program jest skierowany do: jednostek badawczych (uczelni, instytucji/organizacji badawczych), MŚP i przemysłu, samorządów oraz organizacji obywatelskich z krajów Partnerstwa Wschodniego.

https://www.eap-plus.eu/object/call/183

2018-10-15
MNISW Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało komunikat zawierający szczegółowe informacje o trybie i warunkach ubiegania się o stypendia za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

2018-10-15
NCBR Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
2nd Call SEA-EU-JFS 2018

Kolejny konkurs został otwarty w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (2nd Call of the SEA-EU-JFS 2018). Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo - Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy.


http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/second-call-of-the-sea-eu-jfs-2018/aktualnosci/art,6374,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-2018.html

 

2018-09-18
FNP MAB PLUS

Konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze skierowany do beneficjentów programu Teaming (MAB PLUS). 
Udział w konkursie 11/2018 (moduł MAB PLUS) ograniczony jest do wnioskodawców, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w ramach fazy 2. konkursu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską w programie Horyzont 2020. Do zdobycia jest łącznie 180 mln złotych.

https://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-w-programie-mab-skierowany-do-beneficjentow-programu-teaming-3/

2018-08-28
FNP MAB 12/2018

W konkursie wnioski mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednost-ce zlokalizowanej na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Do zdobycia jest łącznie 70 mln zł.
https://www.fnp.org.pl/rusza-konkurs-w-programie-miedzynarodowe-agendy-badawcze-2/

 

2018-09-14
FNP TEAM-NET

Celem programu jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. 

W programie TEAM-NET będzie można sfinansować nie jeden, ale sieć współpracujących zespołów badawczych, które – dzięki środkom w wysokości do 21 mln zł – będą mogły realizować zakrojone na szeroką skalę projekty B+R o interdyscyplinarnym charakterze.

O finansowanie w programie TEAM-NET będą mogli się starać wnioskodawcy reprezentujący od 3 do 6 jednostek naukowych. W przypadku wniosku składanego przez grupę złożoną z 3 do 5 jednostek, co najmniej jedna z nich musi posiadać kategorię „A” lub „A+”; gdy grupa liczy 6 jednostek, co najmniej dwie muszą posiadać taką kategorię. Preferowana będzie współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju.

Aby zdobyć grant, wnioskodawca (tj. podmiot prawny reprezentujący wskazane we wniosku jednostki naukowe lub konsorcjum takich podmiotów wraz z Kierownikiem projektu) będzie musiał przygotować wspólnyinterdyscyplinarny projekt badawczy obejmujący co najmniej dwie dziedziny nauki. Tematyka projektu powinna być także zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i uwzględniać realizację prac B+R, tak żeby efekty projektu mogły znaleźć zastosowanie w praktyce gospodarczej. Nad realizacją projektu czuwać będzie Zespół zarządzający wraz z Komitetem Naukowo-Gospodarczym (KNG) pełniącym funkcje zarządcze i doradcze.

Projekt badawczy będzie realizowany przez co najmniej 3 do 6 zespołów zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę w okresie od 3 do 4 lat. Zespoły te kierowane będą przez wybitnych naukowców zarówno z Polski, jak i z zagranicy, wybranych w procedurze konkursowej nadzorowanej przez KNG. Do prac w tych zespołach angażowani będą – na drodze otwartych konkursów – młodzi badacze: studenci, doktoranci i młodzi doktorzy.

Każdy zespół może otrzymać finansowanie do 3,5 mln zł. Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia liderów i członków zespołów, stypendia, a także na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego.

https://www.fnp.org.pl/100-mln-zl-na-badania-do-zdobycia-w-nowym-programie-fnp/

 

2018-10-31

Fundacja Kobiety Nauki 

Innowacja jest kobietą IX

Konkurs jest adresowany do naukowczyń, autorek innowacyjnego rozwiązania technologicznego
lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

https://kobietynauki.org/index.php/2018/07/innowacja-jest-kobieta-ix-edycja/

 

2018-08-31
  POPULARYZATOR NAUKI, 14-TY KONKURS

W konkursie Popularyzator Nauki nagradzane są osoby, zespoły czy instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat i potrafią zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30621%2Crusza-konkurs-popularyzator-nauki.html

2018-10-15
FNP START

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1988 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

https://www.fnp.org.pl/start-2019-rusza-nabor-wnioskow/

2018-10-31
NCBR Szósty polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają szósty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do port folio EUREKI.

Termin naboru wniosków upływa 15 stycznia 2019 r.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szosty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe-52127/

2019-01-15
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach nowego Programu im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich, zrealizować etap programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2019 r. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r.
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony

 

 

 

2018-12-18
MNiSW TOP100 Innowatorzy Gospodarki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy program pilotażowy TOP100 Innowatorzy Gospodarki. Podstawowym założeniem programu jest udzielenie przedsiębiorcom  wsparcia finansowego  na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników. Pracownicy grantobiorcy będą mogli odbyć staż w zagranicznych jednostkach naukowych (np. Fraunhofer, TNO, VTT) lub u zagranicznych przedsiębiorców posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników. Staże powinny być tak dobrane, by umożliwić stażystom pracę nad projektami badawczymi lub projektami wdrożeniowymi w charakterze członków zespołów do spraw wdrożenia, zgodnie z zasadą learning by doing. Wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu wynosi 15.319.000 zł.

W programie przewiduje się udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom delegującym uczestników stażu zagranicznego

w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do dnia 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

https://www.kpk.gov.pl/?p=45195&znewsletter=17pa%C5%BAdziernika2018

 

2018-10-31
NCBR Wspólny konkurs programów: FACCE ERA-GAS, SusAn oraz ICT-AGRI2

8 października 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach wspólnego konkursu inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2 pt.: Novel technologies, solutions and systems to reduce the greenhouse gas intensity of animal production systems. Konkurs skupia się na finansowaniu badań mających na celu opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-nets-facce-era-gas-susan-oraz-ict-agri2-planowane-ogloszenie-wspolnego-konkursu-48871/

 

2018-12-03
FNP TEAM-NET - granty na współpracę jednostek naukowych

Do 31 października trwa nabór wniosków do konkursu w programie TEAM-NET, który oferuje granty na współpracę jednostek naukowych. Budżet konkursu wynosi łącznie 100 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program TEAM-NET jest skierowany do jednostek naukowych i oferuje środki na tworzenie sieci współpracujących zespołów badawczych. Jego celem jest przede wszystkim zachęcenie polskich jednostek naukowych i pracujących w nich badaczy do nawiązywania ściślejszej współpracy naukowej. TEAM-NET jest kontynuacją dotychczasowych programów realizowanych przez Fundację w działaniu 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, takich jak takich jak TEAM, TEAM-TECH (z modułami core facility), FIRST TEAM, HOMING czy POWROTY. TEAM-NET będzie natomiast realizowany w zmienionej formule, wynikającej z przyjęcia przez FNP roli Instytucji Wdrażającej w powyższym działaniu. Projekt badawczy może być realizowany przez minimum 3 a maksymalnie 6 zespołów badawczych zlokalizowanych w jednostkach naukowych reprezentowanych przez wnioskodawcę. Każdy zespół może otrzymać 3,5 mln zł na trzy lata. Finansowanie może być przyznane na okres 3 lub 4 lat. Środki te można przeznaczyć m.in. na koszty realizacji interdyscyplinarnego programu badawczego, wynagrodzenia liderów i członków zespołów oraz stypendia.
https://www.fnp.org.pl/team-net-zbieramy-wnioski-do-konkursu/

2018-10-31
FNP START 2019 – trwa nabór wniosków

Jeszcze do końca października młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2019). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. Wnioski w konkursie START 2019 można składać od 25 września do 31 października br. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2019 r.
https://www.fnp.org.pl/start-2019-trwa-nabor-wnioskow/

2018-10-31