Konkursy

Instytucja

Program/konkurs

Opis

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

Termin zakończenia naboru wniosków

Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET)

Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Dziedzinie Metrologii (EMPIR)

Finansowaniem objęte są projekty ukierunkowane na dostarczenie rozwiązań w zakresie metrologii i technologii pomiaru, wspierających innowacje i konkurencyjność przemysłu oraz uwzględniających wyzwania społeczne. Pod uwagę brane są następujące obszary tematyczne: Metrology for Energy (ENG), Metrology for Environment (ENV), Support for Networks (NET), Metrology Research for Pre- and Co-normative (NRM) i Research Potential (RPT). W konkursie mogą wziąć udział Krajowe Instytuty Metrologiczne (NMI) i Instytuty Desygnowane (DI) wraz z innymi podmiotami z państw uprawnionych do finansowania w ramach programu Horyzont 2020. Nabór w konkursie jest dwuetapowy: I etap polega na zgłaszaniu potencjalnych tematów badawczych (PRT) i potencjalnych tematów sieciowych (PNT). W II etapie składa się wnioski projektowe w oparciu o wybrane tematy badań (SRT) i wybrane tematy sieciowe (SNT), które EURAMET opublikuje po I etapie.

https://msu.euramet.org/calls.html

2019-06-13

2019-09-30

Komisja Europejska

H2020, Doskonała Baza, Przyszłe i powstające technologie

Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących, nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Doskonała Baza, Infrastruktura badawcza

Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych

Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie; należą do nich: 

i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

ii. Kluczowe technologie prorozwojowe (nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

iii. Przestrzeń kosmiczna (badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

Konkursy dotyczące energii i energetyki.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Działania w dziedzinie klimatu, środowiska; efektywna gospodarka zasobami i surowce

Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych pokoleń w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy z państwami trzecimi w dziedzinie badań i innowacji, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic..

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, European Innovation Council (EIC)

Pilotażowy projekt Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który ma wspierać innowatorów rozwijających przełomowe rozwiązania z potencjałem do tworzenia nowych rynków i miejsc pracy, pobudzania wzrostu i dobrobytu w Europie. Rodzaje projektów:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Nauka w społeczeństwie i dla społeczeństwa

Celem programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 1.1.1. MŚP (SZYBKA ŚCIEŻKA) (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE)

Dofinansowanie będzie udzielane na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim), których tematyka wpisuje się w przynajmniej jedną Krajową InteligentnąSpecjalizację. W 2019 r. po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno małe i średnie (MŚP), jak i duże przedsiębiorstwa. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi. Nabór wniosków odbędzie się w trzech rundach: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r., od 1 maja do 31 maja 2019 r. i od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. Budżet konkursu wynosi 1,05 mld zł.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/

2019-04-01

2019-07-01

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
1.2 SEKTOROWE PROGRAMY B+R - INNOSTAL-III
(REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE)

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być również uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Tematyka zgłaszanych propozycji powinna być związana z jednym z głównych obszarów badawczych, do których należą m.in.: odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu; optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego; innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska; innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne. Do udziału w konkursie uprawnione są przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw i konsorcja naukowo-przemysłowe. Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla projektów z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim). Budżet konkursu wynosi 190 mln zł.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-2-1-2-2019/

2019-05-15

2019-08-18

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

OPUS 17

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie stypendiów dla studentów lub doktorantów oraz zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Wnioski mogą składać m.in. jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie. Do ubiegania się o wsparcie uprawnieni są wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej. Projekty realizowane w konkursie powinny być zaplanowane na 12, 24 lub 36 miesięcy, a łączna kwota dofinansowania wynosi 300 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17

2019-03-15

2019-06-17

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

PRELUDIUM 17

Konkurs na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz nieposiadający stopnia naukowego doktora. Finansowanie obejmuje także zakup aparatury w wysokości do 30% wartości projektu. Zespół badawczy może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Dla laureatów konkursu przewidziane są środki w wysokości 70-120 tys. zł na projekty trwające 12, 24 lub 36 miesięcy, zaś całkowity budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

2019-03-15

2019-06-17

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

SONATA 15

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.
NCN nie opublikowało jeszcze ogłoszenia o naborze w 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

2019-09-16

2019-12-16

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

MOZART

Międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze, organizowany w ramach dwustronnej współpracy między NCN a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund (FWF). MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami FWF. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 5,5 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

2019-03-15

nabór ciągły

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

MINIATURA 3

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie obejmie działanie naukowe służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, którym może być: badanie wstępne, badanie pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.
NCN nie opublikowało jeszcze ogłoszenia o naborze w 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

2019-04-01

2019-09-30

M-ERA /Narodowe Centrum Nauki (NCN)

M-ERA.NET 2

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro. Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals) upływa 19 listopada 2019 r. Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć do dnia 26 listopada 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-mera/ogloszenie2019

2019-03-19

2019-06-18

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku

Nagroda może zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na wniosek: rektora uczelni nadzorowanej przez ministra, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, prezesa Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności lub osoby kierującej innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej mogą mieć charakter indywidualny bądź zespołowy, zaś nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej oraz za całokształt dorobku – wyłącznie indywidualny. Nagrody będą przyznawane corocznie; wnioski należy składać do 31 marca.

rozporządzenie MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r.

nabór w 2019 r. zakończony

nabór w 2019 r. zakończony

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych

Wnioskodawca realizujący projekt może na podstawie pozytywnej oceny gremium międzynarodowego wnioskować o finansowanie do 90% uznanych za kwalifikowalne kosztów, które są ponoszone ze środków krajowych i stanowią wkład własny wnioskodawcy. Finansowanie może zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat (w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o 2 lata). 

rozporządzenie MNiSW z dnia 6 listopada 2015 r.

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

PREMIA NA HORYZONCIE

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu. Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 20% lub 25% wartości dofinansowania (w zależności od jego kwoty) oraz dodatkowo 10% (w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC).

https://www.gov.pl/web/nauka/premia-na-horyzoncie

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - finansowanie kosztu wkładu krajowego

Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz tego udziału. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą

Finansowaniem działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą objęte są: koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych w kraju i za granicą, koszty szkolenia personelu, koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego, koszty analizy i opracowywania danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także pozostałe koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku oraz na pokrycie planowanych kosztów działań. Środki finansowe przyznawane są na okres nie dłuższy niż 5 lat.

rozporządzenie MNiSW z dnia 6 listopada 2015 r.

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Finansowaniem objęte są inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej. Wnioskodawcą może być jednostka naukowa lub jednostka reprezentująca jeden z następujących podmiotów: konsorcjum naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe PAN, centrum naukowe uczelni. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

2019-01-01

2019-08-31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP - Komponent usługowy

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi może być organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, spółka celowa uczelni, centrum transferu technologii uczelni, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego lub akredytowane laboratorium. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, z czego 4,86 mln zł jest przeznaczone na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Konkurs jest podzielony na cztery rundy; I runda zakończy się w dniu 20 maja 2019 r.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

2019-03-20

2019-11-28

Komisja Europejska /Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

LIFE, WSPÓŁFINANSOWANIE LIFE

LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Program przeznaczony jest dla każdego podmiotu zarejestrowanego w UE. LIFE składa się z dwóch podprogramów: Środowisko (ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska) oraz Klimat (ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowanie się do skutków zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu). Wnioskowanie w podprogramie Środowisko jest dwuetapowe, a w podprogramie Klimat – jednoetapowe. Poziom finansowania UE co do zasady wynosi 60%; możliwe jest także uzyskanie dodatkowego współfinansowania krajowego z NFOSiGW.

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

2019-04-04

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Nabór ekspertek i ekspertów FNP

FNP zaprasza specjalistki i specjalistów środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 POIR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte POIR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach. Nabór ma charakter ciągły; terminy kolejnych jego odsłon publikowane są na stronie FNP.

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-runda-trzynasta/

nabór ciągły

nabór ciągły

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

EUREKA

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Projekty w ramach inicjatywy powinny mieć cywilny cel i być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorców. Budżet dofinansowania wyniesie 4 mln zł. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-terminie-uruchomienia-naboru-w-inicjatywie-eureka-w-2019-r-54279/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/wstep-do-inicjatywy-eureka/

2019-05-20

2019-09-23

Komisja Europejska

H2020 / inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

BBI JU to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, które wspiera inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego. Konkurs skupia się na 4 obszarach: Feedstock, Process, Products i Market uptake, w ramach których wyodrębiono 21 tematów. Wszystkie projekty muszą zapewniać zrównoważony łańcuch dostaw biomasy i możliwość jego integracji z łańcuchem żywności, a także minimalizację wszelkich bezpośrednich lub pośrednich zmian użytkowania gruntów (ILUC) lub braku równowagi sanitarnej wody i gleby. Co więcej, wszystkie wnioski powinny opisywać potencjalne korzyści dla usług ekosystemowych, które można osiągnąć dzięki realizacji projektu, a także uwzględniać ochronę różnorodności biologicznej w powiązanych łańcuchach wartości.

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

2019-04-04

2019-09-04

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Do konkursu można zgłaszać projekty obejmujące jeden z siedmiu wskazanych obszarów tematycznych, m.in. Industry 4.0/Advanced manufacturing, Energy efficient renovation of public buildings in cities, Low carbon mobility and urban air quality. Pomysły muszą opierać się na wynikach z co najmniej trzech różnych projektów współfinansowanych przez Interreg EUROPA ŚRODKOWA i bezpośrednio zarządzanych programów UE, takich jak Horyzont 2020 czy LIFE, z czego co najmniej dwa muszą być projektami Interreg Europa Środkowa. Założeniem konkursu jest udostępnianie wypracowanych przez projekty rozwiązań, ich rozwijanie i adaptacja do potrzeb regionów i społeczności lokalnych. Do uczestnictwa w nowych przedsięwzięciach zaproszone są krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne, instytucje prywatne (w tym przedsiębiorstwa prywatne) posiadające osobowość prawną oraz międzynarodowe organizacje działające na mocy prawa krajowego któregokolwiek Państwa Członkowskiego uczestniczącego w Interreg EUROPA ŚRODKOWA (tj. Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch) lub (z ograniczeniami) na mocy prawa międzynarodowego. Budżet konkursu wynosi 10 mln euro.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/

2019-03-04

2019-07-05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE

Finansowaniem objęte są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum składające się maksymalnie z pięciu podmiotów, w tym co najmniej z jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Zgłaszane projekty muszą być realizowane w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) oraz wpisywać się w minimum jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Konkurs podzielony jest na dwie rundy; pierwsza potrwa do 31 marca 2019 r., druga od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dokumentacja-dla-konkursu-nr-1-w-ramach-poddzialania-414-projekty-aplikacyjne-program-operacyjny/

2019-03-04

2019-05-31

Komisja Europejska

Konkurs o nagrodę New Horizon Impact Award 2019

Nagroda jest wyrazem uznania dla tych projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 i jego poprzednika, Siódmego Programu Ramowego (2007-2013), których wyniki przyniosły konkretne korzyści społeczne w całej Europie i poza nią. Wnioskodawcy muszą wykazać, że wykorzystali wyniki swoich badań i innowacji w sposób bezpośredni lub odegrali aktywną rolę w ich wdrażaniu przez osoby trzecie. Wykorzystanie wyników może przybierać wiele form: wpływ na zmianę polityki, komercjalizacja usługi lub produktu, utworzenie spółki typu start-up/ spin-off, stworzenie nowego standardu i inne. O nagrodę mogą ubiegać się wyłącznie projekty zakończone do dnia zgłoszenia. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli we wrześniu 2019 r.; udział w niej weźmie ponad 4 tys. uczestników wysokiego szczebla i promotorów innowacji. Każdy z pięciu zwycięzców otrzyma 10 tys. euro. oraz możliwość promowania swojego projektu podczas innych wydarzeń organizowanych przez KE.

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en

2019-03-19

2019-05-28

Komisja Europejska

Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowships 2019 (MSCA IF)

O przyznanie indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych w konkursie mogą ubiegać się naukowcy posiadający stopień doktora lub co najmniej czteroletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i dorobek naukowy. Działania MCS IF umożliwią impracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich. Konkurs ułatwi też naukowcom ponowne rozpoczęcie kariery w Europie po przerwie (np. po urlopie rodzicielskim). Grant może być również wykorzystany do pokrycia kosztów utrzymania, podróży i wsparcia dla rodziny. Dofinansowanie przyznaje się organizacji przyjmującej – najczęściej jest to uniwersytet, ośrodek badawczy lub przedsiębiorstwo. Budżet konkursu wynosi 296,5 mln euro.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if...

2019-04-11

2019-09-11

Komisja Europejska

GOT ENERGY TALENT – COFUND (Marie Skłodowska-Curie COFUND)

Wnioskodawcy w konkursie mogą ubiegać się o dwuletnie podoktoranckie stypendia w Madrycie, finansowane w ramach programu GOT ENERGY TALENT – COFUND (GET-COFUND), przez Uniwersytet Alcalá, Uniwersytet Rey Juan Carlos i UE (program Marie Skłodowska-Curie COFUND). Ubiegający się o stypendia kandydaci powinni zaproponować kompleksowy i innowacyjny projekt badawczy w dziedzinie Smart Energy w obszarze odpowiadającym obszarom badawczym ww. uczelni (ustalenie potencjalnego zakresu badawczego z uniwersytetami finansującymi jest konieczne przed złożeniem wniosku). Stypendyści będę mogli zadecydować, czy wolą prowadzić 24-miesięczne badania w jednej z uczelni goszczących, czy też przeprowadzić 12-miesięczny projekt badawczy połączony z 12-miesięcznym okresem poświęconym badaniom wdrożeniowym w jednej z partnerskich instytucji z sektora nieakademickiego. Wnioskodawcami mogą być naukowcy wszystkich narodowości, którzy nie mieszkali lub nie prowadzili głównej aktywności naukowej w Hiszpanii przez ponad 12 miesięcy w ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin złożenia wniosku. Wnioskodawcy powinni również mieć stopień doktora lub 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze godzin.

https://www.eera-set.eu/call-for-applications-for-postdoctoral-fellowships-in-smart-energy/

2019-04-04

2019-07-02

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność naukową, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora nie dłużej niż od 7 lat oraz są zatrudnione w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. O przyznanie stypendium może wnioskować: rektor; dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego prowadzącego szkołę doktorską, w której młody naukowiec jest doktorantem; osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata i jego maksymalna wysokość wynosi 5390 zł miesięcznie.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

2019-05-02

2019-05-31

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Stypendium Fulbright STEM Impact Award

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy reprezentują dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas trwającego od 2 do 6 tygodni pobytu w amerykańskich instytucjach (uczelniach, instytutach badawczych non-profit lub innych zatwierdzonych niekomercyjnych jednostkach) stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych. Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukiwane są kreatywne, otwarte i aktywne osoby, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale staną się także inicjatorami zmian społecznych ‒ liderami dialogu międzykulturowego. Nabór wniosków trwa do dnia 28 czerwca 2019 r. 

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

2019-04-25

2019-06-28

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Program im. Bekkera

Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. O udział w programie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, w chwili składania wniosku zatrudnione w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku młodych naukowców (tj. osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat) lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców. Budżet programu wynosi 40 mln zł. 
 
 

2019-04-16

2019-06-18

Hydrogen Europe Research / FCH JU

Konkurs o nagrody Hydrogen Europe Research Young Scientist Awards

Hydrogen Europe Research to stowarzyszenie badawcze utworzone w ramach organizacji Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), partnerstwa publiczno-prywatnego wspierającego badania, rozwój technologiczny i demonstracje w dziedzinie ogniw paliwowych i energetyki wodorowej w Europie. Coroczne nagrody Hydrogen Europe Research Young Scientist Awards przyznawane są wybitnym młodym naukowcom zaangażowanym w działania w zakresie wodoru i ogniw paliwowych, które przyczyniają się do realizacji trzech filarów FCH JU: Systemy transportowe, Systemy energetyczne i Interdyscyplinarne działania badawcze. O nagrody mogą ubiegać się przedstawiciele jednostek będących członkami Hydrogen Europe Research, którzy w momencie składania wniosków mają nie więcej niż 35 lat oraz wnieśli osobisty wkład w co najmniej jeden projekt FCH JU (poparty np. prezentacjami podczas FCH JU Programme Review Days lub konferencji o tematyce związanej z projektami FCH JU). 

https://hydrogeneurope.eu/news/hydrogen-europe-research-young-scientist-awards-2019

2019-05-14

2019-09-23