Konkursy

Instytucja

Program/konkurs

Opis

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

Termin zakończenia naboru wniosków
         
Komisja Europejska

H2020, Doskonała Baza, Przyszłe i powstające technologie

Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących, nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Doskonała Baza, Infrastruktura badawcza

Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych

Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie; należą do nich: 

i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

ii. Kluczowe technologie prorozwojowe (nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

iii. Przestrzeń kosmiczna (badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

Konkursy dotyczące energii i energetyki, w zakresie: efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, energia dla konsumentów, zero emisji z paliw kopalnych, zagadnień przekrojowych, baterii.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic

   
Komisja Europejska

Marie Skłodowska-Curie Actions - Resarch & Innovation Staff Exchange (Rise), Co-funding of Programmes (COFUND), Individual Fellowships (IF)

O przyznanie indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych w konkursie mogą ubiegać się naukowcy wszystkich dyscyplin naukowych, na każdym etapie kariery zawodowej. Działania MSCA umożliwią im pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach, w tym z umiejętności miękkich. Aktualne konkursy to: Resarch & Innovation Staff Exchange (Rise), Co-funding of Programmes (COFUND), Individual Fellowships (IF). W konkursach nacisk jest kładziony na wymianę doświadczenia i praktyk, współpracę i mobilność naukowców, podnoszenie kwalifikacji.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2020

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf

2019-12-05 (RISE)
2020-04-08 (COFUND)
2020-04-08 (IF)
2020-04-28 (RISE)
2020-09-29 (COFUND)
2020-09-09 (IF)
Komisja Europejska

H2020, Nauka w społeczeństwie i dla społeczeństwa

Celem programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Konkurs 4/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „OZE w transporcie”

Dofinansowanie będzie udzielane na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Efektem prac powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych. Temat konkursu: Onawialne źródła energii w transporcie. Budżet konkursu wynosi 200 mld zł.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-41112020-szybka-sciezka-oze-w-transporcie/

2020-04-30

2020-07-10

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

M-ERA.NET 2 Uruchomienie konkursu 2020

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/m-eranet-2-uruchomienie-konkursu-2020/

2020-03-17

2020-06-16

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Konkurs 3/1.1.1/2020–Szybka ścieżka dla Mazowsza

Dofinansowanie będzie udzielane na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Efektem prac powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dla przedsiebiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (max. 3 podmioty- w tym min. 1 przedsiębiorstwo i min. 1 jednostka naukowa) Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Projekt musi byś realizowany na Mazowszu- w przypadku samodzielnej realizacji lub conajmniej jeden z konsorcjantów musi realizować projekt na Mazowszu. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2020/zasady_konkursu/1_Ogloszenie_na_strone_Szybka_sciezka_Mazowsze_aktualizacja_20_03_2020.pdf

2020-04-09 2020-05-14

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Izraelskie Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority

Siódmy polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wnioskodawcą po stronie polskiej mogą być następujące podmioty: mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a także grupy podmiotów składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorcy. Liderem takiej grupy może być zarówno przedsiębiorca, jak i organizacja badawcza. Budżet to 2 mln zł.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/siodmy-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe/

2020-01-22 2020-05-19
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka

Dofinansowanie będzie udzielane na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Efektem prac powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych. Budżet wynosi 120 mln zł. Konkurs podzielony jest rundy. I i II runda- tylko duże przedsiębiorstwa i ch konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych), III i IV runda- tylko MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych).

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-11112020-szybka-sciezka/

I 2020-02-07
II 2020-03-07
III 2020-04-21
IV 2020-05-19
I 2020-03-06
II 2020-04-20
III 2020-05-18
IV 2020-06-18
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Konkurs 4/4.1.1/2019 Wspólne Przedsięwzięcie INGA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zapowiedziało siódmą edycję konkursu na projekty realizowane przez konsorcja naukowo-przemysłowe w ramach działania 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe”, poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jego głównym celem jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja złożone maksymalnie z pięciu podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo.


https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-44112019-wspolne-przedsiewziecie-inga/

I 2020-02-03
II 2020-04-04
I 2020-04-03
II 2020-07-06
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Konkurs 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój– Projekty aplikacyjne

Dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dla konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z maks. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min.1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo. Budżet: 100 mln zł.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-4-1-4-2020/

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ncbr-startuje-7-konkurs-na-projekty-aplikacyjne-63493/

 

2020-07-01 2020-07-31
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) III konkurs „Nowoczesne technologie materiałowe” - TECHMATSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych: Technologie materiałów konstrukcyjnych, Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach, Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/iii-konkurs-nowoczesne-technologie-materialowe-techmatstrateg/

2019-12-30 2020-04-29
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze”

Dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw, konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 5 podmiotów, w tym min.1 przedsiębiorstwa i min.1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Budżet: 200 mln zł.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-81112019-szybka-sciezka-urzadzenia-grzewcze/

2019-12-09 2020-04-30
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Konkurs 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence

Dofinansowanie na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs jest podzielony na rundy.

https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/2_1_1_1_2020/zasady_konkursu/1_Ogloszenie_o_konkursie_SOE_nowe.pdf

 

2020-02-14 2020-09-30
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) VIII konkurs polsko-tajwański

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministry of Science and Technology (MOST)
z Tajwanu ogłosiło otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach dwóch równoległych Ścieżek w następujących dziedzinach: neuroscience, technologie efektywności energetycznej, technologie energii cieplnej, inżynieria materiałowa, inteligentne pojazdy, technologia kwantowa i cyberbezpieczeństwo. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie w Ścieżce 1 są jednostki naukowe i ich konsorcja, zaś w Ścieżce 2 – mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa i ich konsorcja, także z jednostkami naukowymi.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-osmego-polsko-tajwanskiego-konkursu-na-wspolne-projekty-bilateralne-w-ramach-wspolpracy-pol/

 

  2020-07-31

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

EUREKA

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Projekty w ramach inicjatywy powinny mieć cywilny cel i być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorców. Budżet dofinansowania wyniesie 4 mln zł. 

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/informacja-o-terminie-otwarcia-naboru-w-inicjatywie-eureka-w-2020-r-60849/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/wstep-do-inicjatywy-eureka/

2020-05-18 2020-09-18
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 7 konkurs EIG CONCERT-Japan

W konkursie można uzyskać wsparcie na badania podstawowe (dotyczy wyłącznie jednostek naukowych), badania aplikacyjne, prace rozwojowe. Wnioskodawcami mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów. Dla polskich jednostek naukowych partner przemysłowy nie jest wymagany. Konsorcjum międzynarodowe powinno być złożone przynajmniej z trzech podmiotów: jednego z Japonii i dwóch z różnych krajów europejskich. Na wsparcie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 750 tys. euro.

http://www.concert-japan.eu. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/eig-concert-japan-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-vii-konkursie-63181/

 

2020-05-18 2020-07-17
Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) TANGO 4

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłaszają konkurs TANGO 4 na projekty wdrożeniowe. Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych, wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system LSI, dostępny pod adresem https://lsi.ncbr.gov.pl.
Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym w dniach od 29 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. z podziałem na rundy:
runda I: od 29 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
runda II: od 1 lutego 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku,
runda III: od 16 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (do godz. 16:00).

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango4

https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-4/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/iv-konkurs-w-ramach-wspolnego-przedsiewziecia-tango-58903/

2019-11-29 2020-06-30

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

CEUS-UNISONO

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/ceus-unisono-2020

2020-02-24 nabór ciągły

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

OPUS 19

Konkurs OPUS 19 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Budżet: 450 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus19

2020-03-16 2020-06-16
Narodowe Centrum Nauki (NCN)

PRELUDIUM 19

Konkurs na projekty badawcze realizowany przez osoby, które nie posiadają stopnia doktora naukowego. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet: 35 mln zł.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium19

2020-03-16 2020-06-16

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

POLS

POLS jest konkursem na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy w polskich organizacjach badawczych lub przedsiębiorstwach. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie POLS może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, który dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkał, nie pracował i nie studiował w Polsce, a także nie kierował projektem badawczym realizowanym w Polsce. Konkurs POLS jest finansowany z funduszy norweskich na lata 2014–2021. Budżet konkursu wynosi ponad 7 mln euro.

https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls/pols

2020-03-16 2020-06-16

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

MOZART

Międzynarodowy konkurs na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze, organizowany w ramach dwustronnej współpracy między NCN a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund (FWF). MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami FWF. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 5,5 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

2019-03-15

2020-02-21- zamknięcie naboru wniosków krajowych
Narodowe Centrum Nauki (NCN) Miniatura 4

Konkurs na działania naukowe służące do realizacji badań podstawowych.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-06-01

2020-09-30
Narodowe Centrum Nauki (NCN)

MAESTRO 12

Adresatem konkursu są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-06-15 2020-09-15
Narodowe Centrum Nauki (NCN)

SONATA BIS 10

Konkurs jest skierowany do uczonych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Jego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-06-15 2020-09-15
Narodowe Centrum Nauki (NCN) DAINA 2

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-06-15 2020-09-15

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

SONATA 16

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-09-15

2020-12-15

Narodowe Centrum Nauki (NCN) OPUS 20+LAP

Konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców w tym na dwu- i trójstronne projekty realizowane z partnerami z Austrii, Czech i Słowenii, a także dwustronne projekty z partnerami z Niemiec i Szwajcarii współfinansowane przez agencje zagraniczne w oparciu o wynki oceny przeprowadzonej przez NCN.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-09-15

2020-12-15
Narodowe Centrum Nauki (NCN) PRELUDIUM BIS 2

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-09-15 2020-12-15
Narodowe Centrum Nauki (NCN) SONATINA 5

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby będące 3 lata po uzyskaniu stopnia doktora naukowego.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-12-15 2021-03-15
Narodowe Centrum Nauki (NCN) SHENG 2

Konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

2020-12-15 2021-03-15
Narodowe Centrum Nauki (NCN) DIOSCURI 4

Konkurs na utworzenie centrów doskonałości naukowej.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

grudzień 2020 marzec 2021

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych

Wnioskodawca realizujący projekt może na podstawie pozytywnej oceny gremium międzynarodowego wnioskować o finansowanie do 90% uznanych za kwalifikowalne kosztów, które są ponoszone ze środków krajowych i stanowią wkład własny wnioskodawcy. Finansowanie może zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat (w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o 2 lata). 

 

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

PREMIA NA HORYZONCIE

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu. Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 20% lub 25% wartości dofinansowania (w zależności od jego kwoty) oraz dodatkowo 10% (w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC).

https://www.gov.pl/web/nauka/premia-na-horyzoncie

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - finansowanie kosztu wkładu krajowego

Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz tego udziału. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą -finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą

Finansowaniem działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą objęte są: koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych w kraju i za granicą, koszty szkolenia personelu, koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego, koszty analizy i opracowywania danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także pozostałe koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku oraz na pokrycie planowanych kosztów działań. Środki finansowe przyznawane są na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe

Nagrody w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000182/O/D20190182.pdf, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000429/O/D20200429.pdf,

 

   
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Stypendium przyznaje minister na wniosek rektora.Stypendium jest przyznawane na rok akademicki.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000182/O/D20190182.pdf
   
Prezes Redy Ministrów Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Za wyróżniające się rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub osiągnięcia wzakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej Prezes Rady Ministrów może przyznać nagrodę.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

   

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Nabór ekspertek i ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza dwudziestą drugą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-dwudziesta-druga/

2020-04-16 2020-04-30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP - Komponent usługowy

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi może być organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, spółka celowa uczelni, centrum transferu technologii uczelni, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego lub akredytowane laboratorium.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

2019-03-20

2020-09-30
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP - Komponent inwestycyjny

Sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w I etapie konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-2-inwestycyjny

2019-04-17 2020-12-30
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poddziałanie 2.3.6 Wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do udziału w programach europejskich – Granty na Eurogranty

Wsparcie mające na celu zwiększenie innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej (niefinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych). Budżet: 5 mln zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/87318/Harmonogram_POIR_2020_31032020.pdf

2020-01-21 2021-01-12
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. Budżet konkursu ogólnego wynosi 550 mln zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/87318/Harmonogram_POIR_2020_31032020.pdf

2020-03-25 2020-05-12
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)

Działanie 2.1: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

W ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców. Budżet 350 mln zł.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/87318/Harmonogram_POIR_2020_31032020.pdf

2020-04-14 2020-06-30

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Stypendium Fulbright STEM Impact Award

Stypendium przeznaczone jest dla aktywnych badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy reprezentują dziedziny STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas trwającego od 2 do 6 tygodni pobytu w amerykańskich instytucjach (uczelniach, instytutach badawczych non-profit lub innych zatwierdzonych niekomercyjnych jednostkach) stypendyści będą mieli okazję realizować własne projekty badawcze, przygotowywać autorskie zajęcia i programy nauczania oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych. Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukiwane są kreatywne, otwarte i aktywne osoby, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale staną się także inicjatorami zmian społecznych‒ liderami dialogu międzykulturowego. Nabór wniosków na rok akademicki 2020/2021 trwa do 1.06.2020 r.

https://fulbright.edu.pl/fulbright-stem-impact-award/

  2020-06-01
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Fulbright Junior Research Award

Stypendium dla osób przygotowujących rozprawę doktorską, przeznaczone na realizacjęwłasnego projektu badawczego.
Termin: 22 maja 2020 r.

https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/04_granty_i_stypendia_kwiecien_2020_1.pdf

  2020-05-22
POLITYKA Nagrody naukowe POLITYKI

Nagrody naukowe POLITYKI dla doktorantów i pracowników jednostek naukowych. Termin: 14 czerwca 2020 r.

https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/04_granty_i_stypendia_kwiecien_2020_1.pdf

  2020-06-14
Fundacja Humbolta Niemcy

stypendia Fundacji Humboldta

Stypendia dla naukowców każdej dziedziny: stypendia do 4 lat po doktoracie oraz stypendia do 12 lat po doktoracie. Termin: aplikacje przyjmowane non-stop.

https://www.fnp.org.pl/partner/avh/

nabór ciągły nabór ciągły
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK)

Stypendia na badania, wykłady, konferencje

Stypendia na badania, wykłady, konferencjedla naukowców podoktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań. Aplikacje przyjmowane non-stop.

https://cdn3.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/04_granty_i_stypendia_kwiecien_2020_1.pdf

nabór ciągły nabór ciągły

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Program im. Bekkera

Celem programu jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych wpolskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, jak również pozyskania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. O udział w programie mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, wchwili składania wniosku zatrudnione w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy w przypadku młodych naukowców (tj. osób posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat) lub od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych wnioskodawców. Budżet programu wynosi 40 mln zł.

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/harmonogram-naborow-2020

 

kwiecień 2020 czerwiec 2020
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) Wymiana naukowa między Polską a Niemcami

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zapraszają naukowców do składania wniosków w ramach dwustronnej wymiany osobowej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wymiana-naukowa-miedzy-polska-a-niemcami

  2020-06-30

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedsięwzięcie "Granty na granty - promocja jakości III"

Wsparcie mogą uzyskać polskie jednostki naukowe i uczelnie, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej - w roli koordynatora projektu, samodzielnego wnioskodawcy, koordynatora pakietu lub pakietów albo ubiegającego się o status beneficjenta projektu (w przypadku konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską) lub też w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych ERC (w przypadku konkursów ogłaszanych przez ERC). Finansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z procesem przygotowania, uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, w tym na premię uznaniową dla pracowników, którzy byli zaangażowani w ten proces. 

http://www.bip.nauka.gov.pl/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii/.
https://www.gov.pl/web/nauka/ustanowienie-przedsiewziecia-granty-na-granty-promocja-jakosci-iii

2019-06-10

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Program "Doktorat wdrożeniowy"

Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego – ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się jego firma. Dzięki temu może pobierać wynagrodzenie w przedsiębiorstwie, w którym jest zatrudniony oraz stypendium wynoszące nawet 4 450 zł. Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, jednak aplikacje muszą być złożone przez uczelnie akademickie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce – prowadzące szkołę doktorską. Nabory wniosków w roku 2020 i w kolejnych latach będą trwać od 30 kwietnia do 15 czerwca.

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2020_03/604e08296a7473d36144b662952dc28d.pdf

2020-04-30 2020-06-15

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST)

Akcje COST

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST to najdłużej trwający europejski program wspierający multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami-naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy. Ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi (tzw. precompetitive research). Program realizowany jest poprzez Akcje COST, dedykowane konkretnym obszarom naukowo-badawczym. Akcję COST tworzy sieć naukowców i praktyków zogniskowanych wokół projektów badawczych w dziedzinie, którą zainteresowanych jest co najmniej siedem krajów członkowskich COST. Akcje COST wprawdzie nie wspierają finansowo samych badań, ale szeroko dofinansowują aktywność powstałych sieci naukowych poprzez refundację kosztów związanych z mobilnością, udziałem w spotkaniach eksperckich, konferencjach i szkołach letnich, a także umożliwiają odbycie krótkoterminowych staży w ośrodkach zagranicznych. COST akceptuje udział w Akcjach osób znajdujących się na wszystkich szczeblach kariery naukowej i szczególnie zachęca do niego młodych badaczy. Do uczestnictwa w Akcjach COST zaproszeni są naukowcy z uczelni, instytutów naukowych, a także dużych i małych publicznych oraz prywatnych organizacji z 36 krajów członkowskich COST. W działania w ramach programu można zaangażować się na 3 różne sposoby: biorąc udział w konkursie na nową Akcję COST jako pomysłodawca akcji, dołączając do już istniejącej Akcji COST lub do pisania propozycji Akcji COST (jako tzw. secondary proposer) albo zostając zewnętrznym ekspertem COST.

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-akcje-cost
https://www.gov.pl/web/nauka/europejski-program-wspolpracy-w-dziedzinie-badan-naukowo-technicznych-cost

2019-06-10

2020-10-29

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council, ERC)

ERC Advanced Grants

Granty te są adresowane do osób w dowolnym wieku, posiadających co najmniej stopień doktora i znaczący dorobek naukowy ostatnich 10 lat oraz mających już praktykę w kierowaniu zespołem. Wsparcie przyznawane jest na przełomowe, ambitne i wykonalne projekty dotyczące dowolnej dziedziny wiedzy, trwające do 5 lat. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest tzw. Główny Badacz – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt realizowany jest w wybranej przez Głównego Badacza instytucji goszczącej (może nią być instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub państwie stowarzyszonym z programem H2020. Instytucją goszczącą może zostać każdy rodzaj podmiotu prawnego – publicznego lub prywatnego – w tym uniwersytety, instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. Granty będą przyznawane do maksymalnej kwoty 2,5 mln euro (w określonych  sytuacjach do 3,5 mln euro). Całkowity budżet konkursu wynosi 391 mln euro. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc....
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620