Konkursy

Instytucja

Program/konkurs Opis Terminy
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Przyszłe i powstające technologie

Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących, nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Działania Marii Skłodowskiej - Curie Innovative Training Networks ITN

Celem projektów jest stworzenie kompleksowego programu badawczo-szkoleniowego służącego poprawie perspektyw zawodowych młodych naukowców poprzez umożliwienie im prowadzenia prac badawczych w ramach istniejących, międzynarodowych, doświadczonych zespołów badawczych oraz poprzez rozwijanie i poszerzanie dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi.
Istnieją trzy rodzaje projektów na sieci ITN.
ETN - Europejskie sieci szkoleniowe; szkolenia lub studia doktoranckie.
EJD - Europejskie Wspólne Doktoraty - indywidualne studia doktoranckie; promowanie międzynarodowej, międzysektorowej
i interdyscyplinarnej współpracy poprzez tworzenie szkoleń prowadzących do nadania wspólnego, podwójnego lub wielokrotnego stopnia doktora.
EID - Europejskie Doktoraty Przemysłowe - studia doktoranckie służące stymulowaniu przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności w Europie poprzez zaangażowanie sektora przemysłowego w proces szkolenia doktoranckiego naukowców.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

2019-01-15
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Działania Marii Skłodowskiej - Curie Research and Innovation Staff Exchanges - RISE

Celem programu jest wsparcie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy sektora badań i innowacji poprzez wymianę pracowników (naukowych i administracyjnych).

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html

2019-04-02
Komisja Europejska H2020, Doskonała Baza nazwa, Infrastruktura badawcza

Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych

Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje
i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf

i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf

ii. Kluczowe technologie prorozwojowe
Nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf

iii. Przestrzeń kosmiczna
Badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych.
WP: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka

Konkursy dotyczące m.in. efektywnych łańcuchów wartości, odporności surowców, produkcji przyjaznej środowisku, mórz i wód śródlądowych (niebieski wzrost), zabezpieczania dostaw biomasy dla produkcji i usług opartych na produktach pochodzenia naturalnego, biotechnologii przemysłowej, biogospodarki, rolnictwa.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

Konkursy dotyczące energii i energetyki.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Działania w dziedzinie klimatu, środowiska; efektywna gospodarka zasobami i surowce

Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych pokoleń w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy z państwami trzecimi w dziedzinie badań i innowacji, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji
w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, wyzwania społeczne, European Innovation Council (EIC)

Pilotażowy projekt Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który ma wspierać innowatorów rozwijających przełomowe rozwiązania z potencjałem do tworzenia nowych rynków i miejsc pracy, pobudzania wzrostu i dobrobytu w Europie.
Rodzaje projektów:

 • Instrument MŚP - projekty wspierające rozwiązania bliskie wdrożenia rynkowego lub zwiększające skale, realizowane przez pojedyncze MŚP lub konsorcjum MŚP z siedzibą w państwach członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem "Horyzont 2020".
 • Szybka ścieżka - wspiera rozwiązania bliskie wdrożenia rynkowego realizowane przez 3-5 podmiotów z co najmniej trzech różnych państw członkowskich UE lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. W projektach musi uczestniczyć przemysł.
 • FET Open - wczesne badania naukowe i technologiczne prowadzone przez konsorcja badawcze realizujące nowatorskie pomysły na radykalnie nowe technologie przyszłości, które rzucają wyzwanie paradygmatom.
 • Nagrody Horizon - wspierają przełomowe innowacyjne rozwiązania, które przynoszą duże korzyści społeczeństwu, m.in badania dotyczące: Innovative Batteries for eVehicles - planowany termin naboru wniosków: 4 kwartał 2020; Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis - planowany termin naboru wniosków: 1 kwartał 2021.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf

 
Komisja Europejska H2020, Nauka w społeczeństwie i dla społeczeństwa

Celem programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf

 
NCBR EIG CONCERT-Japan

Konkurs dla konsorcjów polsko – japońskich w zakresie materiałów porowatych. Konkurs wspiera badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe realizowane przez jednostki polskie i japońskie, w skład których mogą wchodzić jednostki naukowe, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa, konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe).

http://concert-japan.eu/
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/eig-concert-japan/aktualnosci/art,6085,eig-concert-japan-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-v-konkursie.html

 
NCBR TANGO III

KONKURS Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:
Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 r. (do godz. 16:00);
Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/dokumenty-do-pobrania/


2018-12-20
NCBR POIR 1.1.1 DLA MSP POSIADAJĄCE SEAL of EXCELLENCE (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE), konkurs 3/1.1.1/2018

Adresatem konkursu w poddziałaniu 1.1.1. POIR są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które aplikowały w programie Horyzont 2020, w konkursach SME Instrument (faza II obejmująca finansowanie prac B+R) i zostały pozytywnie ocenione, ale z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania. Dowodem na pozytywną ocenę takich projektów jest certyfikat „Seal of Excellence” („pieczęć doskonałości”).
Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane projekty, dla których zostaną, w szczególności, spełnione następujące warunki:

 • zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR oraz otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania);
 • informacje podawane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR dotyczą tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence;
 • w których przewidziano eksperymentalne prace rozwojowe.

Na konkurs przeznaczono 50 mln zł. Dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Nowości w konkursie.
MŚP mają możliwość sfinansowania prac przedwdrożeniowych, które są działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań i umożliwiają doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. W szczególności takimi pracami mogą być np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Dofinansowanie to udzielane jest jako pomoc de minimis (poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych) oraz, dodatkowo, jako pomoc publiczna na zewnętrzne usługi doradcze (poziom dofinansowania - 50% kosztów kwalifikowalnych).
Ponadto wprowadzono ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu wynoszącą 25% na koszty pośrednie, tj. taki sam procent kosztów pośrednich dla badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.
Złożone wnioski o dofinansowanie będą podlegały weryfikacji warunków formalnych oraz ocenie łączącej dotychczasową ocenę według kryteriów formalnych oraz merytorycznych. Istotną nowością jest wprowadzenie w trakcie oceny możliwości poprawy wniosku na podstawie uwag panelu ekspertów.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112018seal-of-excellence/ 
https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/po-ir-konkurs-31112018-szybka-sciezka-msp-seal-of-excellence/

2018-12-28
NCBR POIR 1.1.1. MSP (SZYBKA ŚCIEŻKA) (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE), konkurs 4/1.1.1/2018

W ramach konkursu skierowanego do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Na konkurs przeznaczono 700 mln zł.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:
1. 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2. 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
3. 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4. 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:
60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
2. na realizację prac przedwdrożeniowych:
de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP
50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;
70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis.
W ramach konkursu mogą być dofinansowane wyłącznie projekty, których rezultat:
1. stanowi innowację produktową lub procesową oraz
2. charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.
Nabór wniosków będzie podzielony na etapy.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112018szybka-sciezka-dla-msp/

2018-12-14
NCBR POIR 1.2; IUSER

Głównym celem Programu Sektorowego IUSER jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023.

Cele szczegółowe programu to:

 • wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace badawczo-rozwojowe prowadzone w sektorze producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej;
 • zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów oraz ich wdrożeń w sektorze;
 • wsparcie procesów rozwoju i implementacji technologii dedykowanych branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid;
 • poprawa efektywności energetycznej gospodarki w oparciu o produkty i procesy opracowywane w ramach programu.

Obszary badawcze, na których skupiają się działania Programu Sektorowego IUSER to: 

 • magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych,
 • sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych,
 • technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej,
 •  rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M,
 • rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

Budżet konkursu 150 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych - 30 mln PLN.
Poziom dofinansowania:
1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:
A) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
B) dla średniego przedsiębiorcy:
60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
C) dla przedsiębiorcy innego niż MSP:
50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
2. na realizację prac przedwdrożeniowych:
de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac
3. na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP
50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa może wynieść maksymalnie:
1. 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
2. 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych zaplanowanych w projekcie przez danego przedsiębiorcę – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;
3. 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs9122017iuser/

 

 
NCN OPUS 16 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. 2018-12-17
NCN PRELUDIUM 16 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. 2018-12-17
NCN SONATA 14

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

2018-12-17
NCN BEETHOVEN CLASSIC 3 Konkurs na polsko - niemieckie projekty badawcze. Konkurs ma na celu wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze, zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.
Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy.
2018-12-17
NCN MINIATURA 2 Konkurs na pojedyncze działania naukowe. Działania naukowe planowane do realizacji powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów: badania wstępne, badania pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd badawczy, wyjazd konferencyjny, konsultacje naukowe, inne. 2018-12-31
NCN SONATINA 3 O granty w ramach SONATINY będą mogli się ubiegać naukowcy do 3 lat po doktoracie; uzyskane środki pozwolą na sfinansowane ich etatów badawczych oraz krótkoterminowych (3-6-miesięcznych) staży zagranicznych. 2019-03-15
NCN UWERTURA 3 Konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. 2019-03-15
NCN ETIUDA 7 Konkurs na stypendia doktorskie. 2019-03-15
MNISW NAGRODY MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE ORAZ ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wspomniane wyżej osiągnięcia. Kandydatami nie mogą być osoby prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną lub skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydatów – po jednym do nagrody w danej kategorii – mogą zgłaszać:
1. w przypadku nagród za wybitne osiągnięcia naukowe:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
 • stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne;

2. w przypadku nagród za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • uczelnie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • instytuty badawcze,
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nagrody-ministra-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-naukowe-oraz-za-osiagniecia-w-opiece-naukowej-i-dydaktycznej_20180201.html

2019-03-15
MNISW

Akcje COST OC-2017-1

Od dnia 7 maja 2018 r. można składać wnioski do najnowszych akcji COST z OC-2017-1. Aplikacje można wysyłać pocztą bądź składać w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O przyjęciu do wolnych akcji COST (to znaczy takich, w których nie ma zarejestrowanych 2 secondary proposers) decyduje kolejność składania wniosków.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wkrotce-rozpoczecie-naboru-do-nowych-akcji-cost-oc-2017-1.html


 
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (rozporządzenie)
Dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych

Finansowanie kosztów zadań realizowanych przez wnioskodawcę w projekcie międzynarodowym współfinansowanym ze środków finansowych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych na ten cel przez wnioskodawcę ze środków krajowych.
Wnioskodawca w związku z realizowanymi zadaniami w projekcie międzynarodowym współfinansowanym nie może ubiegać się o finansowanie kosztów poniesionych przed rokiem od złożenia wniosku.
Środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego mogą zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata.


http://www.nauka.gov.pl/projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane/formularze-projekty-miedzynarodowe-wspolfinansowane.html

 
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ (rozporządzenie)
Premia na Horyzoncie

Środki finansowe za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” są przeznaczone na wynagrodzenia dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach tego programu.
Środki finansowe na wynagrodzenia, przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych:

 • 20% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 000 000 euro,
 • 25% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę – w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków Unii Europejskiej w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 000 000 euro
 • oraz dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/premia-na-horyzoncie.html

 

 
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ rozporządzenie

Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej.
Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego, wnoszonego na rzecz tego udziału wynikającego z umowy międzynarodowej, statutu konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej lub porozumienia międzyinstytucjonalnego o charakterze międzynarodowym oraz z dokumentów przyjmowanych przez uprawnione organy tego programu lub przedsięwzięcia. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.


http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica.html

 
MNISW

FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ, rozporządzenie

Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą
W ramach finansowania działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą finansuje się:
1. koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone
z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą, w tym koszty dokumentacji projektowej;
2. koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych
w kraju i za granicą, w zakresie i przez okres niezbędny do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
3. koszty szkolenia personelu naukowego, technicznego i kadry kierowniczej w zakresie niezbędnym do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
4. koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego niezbędnego do przygotowania się wnioskodawcy do prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
5. koszty analizy i opracowywanie danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;
6. pozostałe koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i produktów, ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie:

 • kosztów, o których mowa pkt 1, poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku;
 • planowanych kosztów działań, o których mowa pkt 2–6.

Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.

 
MNISW

INWESTYCJE SŁUŻĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH
rozporządzenie

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

 • inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej,
 • zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą,
 • rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

Termin składania wniosków - 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.
http://www.nauka.gov.pl/inwestycje/

 

2019-08-31
PARP POIR 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MSP II etap - Konkurs na inwestycje

Jeśli z sukcesem zakończono projekt w zakresie usług, można ubiegać się także o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.


https://poir.parp.gov.pl/poir232/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp

 

2019-01-04
  III EDYCJA FUNDUSZY NORWESKICH I EOG

Fundusze norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami.
Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.
Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.
Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.
Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wybranych programów, które będą realizowane w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG.

PROGRAMY
Badania
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 110 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 19 411 765 euro
Operator Programu: Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Partner programu z państw-darczyńców: Norweska Rada Nauki

Rozwój lokalny
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG i norweskich: 100 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 17 647 058 euro
Operator Programu: Ministerstwo Rozwoju
Partner programu z państw-darczyńców: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)

Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje
Kwota dofinansowania programu ze środków norweskich: 85 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 15 000 000 euro
Operator Programu: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Partner Programu z państw-darczyńców: Innovation Norway

Edukacja
Kwota dofinansowania programu ze środków EOG: 20 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 3 529 412 euro
Operator Programu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym (SIU), Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego w Liechtensteinie (AIBA), Islandzkie Centrum Badań (RANNIS)

Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu
Dofinansowanie programu ze środków EOG: 140 000 000 euro
Współfinansowanie krajowe programu: 24 705 882 euro
Operator Programu: Ministerstwo Środowiska przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Partnerzy Programu z państw-darczyńców: Norweska Agencja Środowiska (NEA), Norweska Dyrekcja ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE), Krajowa Agencja ds. Energii Islandii (OS)

Fundusz Współpracy Dwustronnej
Ważnym elementem Funduszy Norweskich i EOG pozostanie wzmacnianie relacji dwustronnych z państwami-darczyńcami. Cel ten realizowany będzie poprzez specjalnie wydzielony Fundusz Współpracy Dwustronnej. W ramach funduszu finansowane będą działania realizowane wspólnie przez instytucje polskie i z państw-darczyńców.


http://www.eog.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach/poznaj-zasady-dzialania-funduszy/trzecia-edycja-funduszy-norweskich-i-eog-poznaj-wstepne-informacje/

 

 

 

 
  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)

Wsparcie na badania, rozwój, innowacje.

http://www.poir.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 
  PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIS)

Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych dla środowiska.

http://www.pois.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

 
  PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ (POWER)

Rozwój szkolnictwa wyższego, wsparcie osób młodych; innowacje społeczne, współpraca międzynarodowa.

http://www.power.gov.pl/

http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 
  PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (POPC)

Rozwój szybkiego Internetu, e-administracji oraz wsparcie osób wykluczonych cyfrowo.

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 
  PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA (POPW)

POPW jest dodatkowym instrumentem wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowanym wyłącznie pięciu województwom Polski Wschodniej, tj. lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko- mazurskiemu.


http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

 

 
  PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (PROW)

Wsparcie rolnictwa.
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

 
  REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (RPO)

Specyfiką Regionalnych Programów Operacyjnych jest ich regionalny zasięg. Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych inwestowane są w projekty przyczyniające się do rozwoju danego województwa oraz podmiotów działających na jego terenie. Oznacza to, że na dofinansowanie mogą liczyć podmioty, które mają siedzibę w danym regionie, prowadzą na jego terenie działalność lub chcą zrealizować projekt, którego efekty pozostaną w województwie, które udzieliło wsparcia. Priorytety inwestycyjne i cele tematyczne są takie same jak funduszy poziomu krajowego.


Województwo dolnośląskie http://www.rpo.dolnyslask.pl/
Województwo kujawsko – pomorskie http://2007-2013.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/k-p-rpo-20014-2020.html
Województwo lubelskie http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/
Województwo lubuskie http://rpo.lubuskie.pl//
Województwo łódzkie http://www.lodzkie.pl/index.php
Województwo małopolskie http://www.fundusze.malopolska.pl/
Województwo mazowieckie http://rpo.mazovia.pl/, https://funduszedlamazowsza.eu/
Województwo opolskie http://rpo.opolskie.pl/
Województwo podkarpackie http://www.podkarpackie.pl/
Województwo podlaskie http://wrotapodlasia.pl/, http://rpo.wrotapodlasia.pl/
Województwo pomorskie http://www.rpo.pomorskie.eu/
Województwo śląskie http://www.slaskie.pl/, http://rpo.slaskie.pl/
Województwo świętokrzyskie http://www.sejmik.kielce.pl/, http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
Województwo warmińsko- mazurskie http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/
Województwo wielkopolskie http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
Województwo zachodniopomorskie http://wzp.pl/, http://www.rpo.wzp.pl/


 

 

 

 
KE/NFOSIGW LIFE, WSPÓŁFINANSOWANIE LIFE

LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Program dla każdego podmiotu zarejestrowanego w UE; wśród najwyższych celów programu jest wspieranie innowacyjnych technologii prośrodowiskowych. Poziom finansowania UE co do zasady wynosi 55%; możliwe jest uzyskania współfinansowania krajowego z NFOSiGW.
Program składa się z dwóch programów Środowisko i Klimat.
Wnioskowanie w Podprogramie Środowisko jest dwuetapowe, a w podprogramie Klimat – jednoetapowe.
Terminy naboru wniosków:
Podprogram KLIMAT
- pełne wnioski do KE: 12.09.2018;
- wnioski o współfinansowanie NFOSIGW: 24.07.2018 lub po rewizji KE.
Podprogram ŚRODOWISKO
- koncepcje projektowe (ang. concept note; CN) do KE: 12.06 lub 14.06.2018 (zależnie do obszaru tematycznego)
- wnioski pełne do KE (tylko dla pozytywnie ocenianych CN: styczeń 2019;
- wnioski o współfinansowanie NFOSiGW: 30.11.2018 lub po rewizji wniosków pełnych przez KE.

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/


 

 

 

 
NFOSIGW Edukacja ekologiczna

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe:

 1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
 3. Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/edukacja-ekologiczna/

2018-12-21
NCBR Szósty polsko – izraelski konkurs na projekty badawczo – rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają szósty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do port folio EUREKI.

Termin naboru wniosków upływa 15 stycznia 2019 r.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szosty-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe-52127/

2019-01-15
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Program im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza doktorantów do składania wniosków na wyjazdy zagraniczne trwające od 6 do 12 miesięcy. W ramach nowego Programu im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej doktoranci, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, otrzymają szansę na wyjazd do najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Beneficjenci programu będą mogli odbyć część studiów doktoranckich, zrealizować etap programu „Doktorat wdrożeniowy”, prowadzić badania naukowe, dydaktykę, pozyskać materiały do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej bądź zrealizować inną formę aktywności naukowej lub akademickiej powiązaną z realizacją pracy doktorskiej. Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące stypendystę. Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2019 r. Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r.
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/597-zaprojektuj-swoja-naukowa-kariere-program-im-iwanowskiej-ogloszony

 

 

 

2018-12-18
NCBR OPUS16
PRELUDIUM 16
SONATA 14

W tej edycji znacznie zwiększono budżety wszystkich trzech konkursów. Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł, na PRELUDIUM 16 – 40 mln zł, zaś na SONATĘ 14 – 90 mln zł.

Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. 
PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany
z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.
Z kolei SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.
Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc.
https://cenerg.ien.com.pl/wiadomosc/items/narodowe-centrum-nauki-oglasza-trzy-konkursy-krajowe-oraz-dwa-miedzynarodowe

2018-12-17
NCN QuantERA: drugi konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła drugi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Budżet konkursu: ok. 20 mln euro. Zakres merytoryczny projektów powinien obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów: Quantum communication, simulation, computation, information sciences, metrology sensing and imaging. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z co najmniej 3 grup badawczych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów biorących udział w konkursie QuantERA Call 2019. Jednym z celów QuantERY jest zapewnienie szerszego uczestnictwa tzw. widening countries, tj. Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Turcji, w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Konkurs jest jednoetapowy. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2019 r.

https://ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2019%20

2019-02-18
FNP Nabór ekspertek i ekspertów FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera kolejną rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej. FNP zaprasza specjalistki i specjalistów środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 POIR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte PO IR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach. Nabór ma charakter ciągły.

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-fnp-runda-piata/

 
NCBR 2 konkurs ERA-MIN 2

Uruchomiono nabór wniosków w 2. konkursie, zorganizowanym w ramach programu ERA-MIN 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców mineralnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uruchomienie-2-konkursu-era-min-2-53075/

2019-01-31
NCBR 13. konkurs ERA-NET Bioenergy pt. „Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

Zakres konkursu (skrót):
The projects can focus on parts of the bioenergy value chains, however always including conversion technologies, and must address at least one of the following topics:

 • modification of existing or the development of new value chains for the synergistic production of bioenergy and industrial feedstock from forestry and agricultural biomass
 • diversification of the product portfolio of a bioenergy value chain which can increase the environmental, economic and social sustainability of the whole process.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie: 

 1. Austria – Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 2. Polska - National Centre for Research and Development (NCBR)
 3. Finlandia – BusinessFinland
 4. Szwecja – Swedish Energy Agency; Research and Innovation Department (SWEA)
 5. Niemcy – Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR)
 6. Szwajcaria – Swiss Federal Office of Energy; Energy research section (SFOE)
 7. Holandia – NEA Netherlands Enterprise Agency (RVO)

Data otwarcia naboru wniosków:
22 października 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków: 
29 stycznia 2019 r. 13:00 CET (I etap)

Nabór wniosków: 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Submission_Preprop_EB_BESTF3_2018call


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: 
IV kwartał 2019 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR.

Status prawny konkursu: 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.eranetbioenergy.net/

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/uruchomienie-13-konkursu-era-net-bioenergy-pt-combined-biomass-valorisation-to-bioenergy-industr/

2019-01-29
MNSW Diamentowy Grant

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił się konkurs na finansowanie projektów badawczych w ramach VIII edycji programu „Diamentowy Grant”. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej.

https://www.gov.pl/web/nauka/viii-edycja-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

 

 

 

 

 

 
NCN SONATINA 3

SONATINA 3 to konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma na celu umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć im perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, natomiast czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy. W SONATINIE 3 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-14-ogloszenie-uwertura3-sonatina3-etiuda7

Źródło: NCN

 

 

 

 

2019-03-15
NCN UWERTURA 3

UWERTURA 3 to konkurs dla bardziej doświadczonych badaczy, mający przygotować ich do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia. W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych. Wyniki konkursów będą znane jesienią 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-14-ogloszenie-uwertura3-sonatina3-etiuda7

Źródło: NCN

 

2019-03-15
NCN SONATINA 7

ETIUDA 7 jest konkursem skierowanym do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go w polskiej jednostce naukowej do 30 kwietnia 2019 r. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r. Dodatkowo w ramach grantu można sfinansować trwający od 3 do 6 miesięcy staż w zagranicznym ośrodku naukowym. W ETIUDZIE 7 kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą została zwiększona z 9 do 12 tys. zł. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł, o 5 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 15 marca 2019 r. Wnioski będą oceniane w dwuetapowej procedurze przez Zespoły Ekspertów NCN, składające się z wybitnych naukowców specjalizujących się w danej dziedzinie, przy wsparciu ekspertów zewnętrznych, w tym również zagranicznych. Wyniki konkursów będą znane jesienią 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-14-ogloszenie-uwertura3-sonatina3-etiuda7

Źródło: NCN

 

 

 

 

2019-03-15
NCN Procesy fotochemiczne w świetle słonecznym

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach konkursu Solar-Driven Chemistry. Problematyka programu dotyczy zagadnień związanych z transformacją małych cząstek (np. wody, dwutlenku węgla, azotu) w bardziej skomplikowane układy pod wpływem światła słonecznego. Program obejmuje następujące zagadnienia: materiały do konwersji i zbierania światła, katalizatory, materiały membranowe, materiały elektrodowe  itp., zagadnienia materiałowe (np. stabilność fotochemiczna materiałów wykorzystywanych w procesach fotochemicznych), mechanizmy procesów fotokatalitycznych z udziałem małych cząstek chemicznych i inżynieria tych procesów, fotokataliza i fotoelektrochemia heterogeniczna, fotokatalityczy rozkład wody, fotochemiczna i fotoelektrochemiczna redukcja CO2.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej dwóch zespołów badawczych pochodzących z co najmniej dwóch krajów biorących udział w konkursie: Finlandia, Francja, Niemcy, Polska, Szwajcaria. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W czerwcu 2019 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Nabór wniosków odbywa się poprzez system „elan” niemieckiej agencji Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Termin składania pre-proposals: 13 lutego 2019r.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-14-nowy-konkurs-solar-driven-chemistry

Źródło: NCN

2019-02-13
NCBR Program LIDER

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. Termin naboru wniosków: 18.01.2019 r. - 18.03.2019 r.

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/dziesiaty-konkurs-w-programie-lider/

Źródło: NCBR

2019-03-18