Konkursy

Instytucja

Program/konkurs

Opis

Termin rozpoczęcia naboru wniosków

Termin zakończenia naboru wniosków

Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET)

Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w Dziedzinie Metrologii (EMPIR)

Finansowaniem objęte są projekty ukierunkowane na dostarczenie rozwiązań w zakresie metrologii i technologii pomiaru, wspierających innowacje i konkurencyjność przemysłu oraz uwzględniających wyzwania społeczne. Pod uwagę brane są następujące obszary tematyczne: Metrology for Energy (ENG), Metrology for Environment (ENV), Support for Networks (NET), Metrology Research for Pre- and Co-normative (NRM) i Research Potential (RPT). W konkursie mogą wziąć udział Krajowe Instytuty Metrologiczne (NMI) i Instytuty Desygnowane (DI) wraz z innymi podmiotami z państw uprawnionych do finansowania w ramach programu Horyzont 2020. Nabór w konkursie jest dwuetapowy: I etap polega na zgłaszaniu potencjalnych tematów badawczych (PRT) i potencjalnych tematów sieciowych (PNT). W II etapie składa się wnioski projektowe w oparciu o wybrane tematy badań (SRT) i wybrane tematy sieciowe (SNT), które EURAMET opublikuje po I etapie.

https://msu.euramet.org/calls.html

2019-06-13

2019-09-30

Komisja Europejska

H2020, Doskonała Baza, Przyszłe i powstające technologie

Celem konkursów jest wsparcie wspólnych badań w celu zwiększenia potencjału Europy w zakresie zaawansowanych innowacji powodujących przesunięcie paradygmatu. Wspierana jest współpraca między dyscyplinami naukowymi w odniesieniu do radykalnie nowych pomysłów obarczonych wysokim stopniem ryzyka w celu przyspieszenia opracowania najbardziej obiecujących, nowych obszarów nauki i technologii oraz ustrukturyzowania społeczności naukowych na szczeblu Unii.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Doskonała Baza, Infrastruktura badawcza

Celem projektów jest rozwój europejskiej infrastruktury badawczej na kolejne lata, wspieranie jej potencjału w zakresie innowacji i rozwoju kapitału ludzkiego oraz uzupełnienie tych działań powiązanymi działaniami w zakresie polityki Unii i współpracy międzynarodowej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wiodąca pozycja w przemyśle, Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających i przemysłowych

Celem konkursów jest zapewnienie specjalnego wsparcia na rzecz ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, biotechnologii, zaawansowanych systemów produkcji i przetwarzania oraz technologii kosmicznych. Nacisk jest położony na interakcje i konwergencję między różnymi technologiami i w ich obrębie; należą do nich: 

i. Technologie informacyjne i komunikacyjne
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-ict_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

ii. Kluczowe technologie prorozwojowe (nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie oraz zaawansowane systemy produkcyjne i przetwórcze)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

iii. Przestrzeń kosmiczna (badania i rozwój w dziedzinie technologii kosmicznych)
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-space_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...


http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia

Konkursy dotyczące energii i energetyki.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-energy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

Konkursy dotyczące transportu – lądowego, lotniczego, publicznego i osobowego; bezpieczeństwa transportu i infrastruktury transportowej, inteligentnych systemów transportowych, oszczędności zasobów i ochrony środowiska w sektorze transportowym, badań socjo-ekonomicznych, behawioralnych oraz działań wyprzedzających na potrzeby tworzenia polityk.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-transport_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Działania w dziedzinie klimatu, środowiska; efektywna gospodarka zasobami i surowce

Konkursy na badania dotyczące m.in. walki ze zmianami klimatycznymi i przygotowania do nich, ochrony środowiska, zrównoważonego wykorzystanie surowców, wody.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-climate_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

Konkursy dotyczące m.in. nowych pomysłów, strategii i struktur zarządzania dla przezwyciężenia kryzysu w Europie, młodych pokoleń w innowacyjnej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi Europie, współpracy z państwami trzecimi w dziedzinie badań i innowacji, partnerstwa wschodniego UE i innych państw trzecich, nowych form innowacji w sektorze publicznym, otwartego zarządzania, innowacyjnych modeli biznesowych, innowacji społecznych.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-societies_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic..

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

Konkursy dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym odporności Europy na kryzysy i klęski żywiołowe, bezpieczeństwa infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-security_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic

   
Komisja Europejska

H2020, Wyzwania społeczne, European Innovation Council (EIC)

Pilotażowy projekt Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), który ma wspierać innowatorów rozwijających przełomowe rozwiązania z potencjałem do tworzenia nowych rynków i miejsc pracy, pobudzania wzrostu i dobrobytu w Europie. Rodzaje projektów:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf

   
Komisja Europejska

H2020, Nauka w społeczeństwie i dla społeczeństwa

Celem programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem. W ramach priorytetu upowszechnia się m.in. ideę odpowiedzialnych badań i innowacji (RRI). RRI zakładają przewidywanie i ocenę potencjalnych skutków i oczekiwań społecznych w odniesieniu do badań naukowych i innowacji.

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

   

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 1.1.1. MŚP (SZYBKA ŚCIEŻKA) (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE)

Dofinansowanie będzie udzielane na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. W konkursie wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej rozwiniętych (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim), których tematyka wpisuje się w przynajmniej jedną Krajową InteligentnąSpecjalizację. W 2019 r. po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno małe i średnie (MŚP), jak i duże przedsiębiorstwa. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi. Nabór wniosków odbędzie się w trzech rundach: od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r., od 1 maja do 31 maja 2019 r. i od 1 czerwca do 1 lipca 2019 r. Budżet konkursu wynosi 1,05 mld zł.

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/

2019-04-01

2019-07-01

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

OPUS 17

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Wnioski mogą składać następujące podmioty: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie.

NCN nie opublikowało jeszcze ogłoszenia o naborze w 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

2019-03-15

2019-06-17

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

PRELUDIUM 17

Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
NCN nie opublikowało jeszcze ogłoszenia o naborze w 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

2019-03-15

2019-06-17

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

SONATA 15

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, których okres realizacji wynosi 12, 24 albo 36 miesięcy.
NCN nie opublikowało jeszcze ogłoszenia o naborze w 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

2019-09-16

2019-12-16

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

MINIATURA 3

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Finansowanie obejmie działanie naukowe służące przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, którym może być: badanie wstępne, badanie pilotażowe, kwerenda, staż naukowy, wyjazd konferencyjny, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny.
NCN nie opublikowało jeszcze ogłoszenia o naborze w 2019 r.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

2019-04-01

2019-09-30

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku

Nagroda może zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na wniosek: rektora uczelni nadzorowanej przez ministra, prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, prezesa Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, dyrektora instytutu badawczego, dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Polskiej Akademii Umiejętności lub osoby kierującej innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej mogą mieć charakter indywidualny bądź zespołowy, zaś nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej oraz za całokształt dorobku – wyłącznie indywidualny. Nagrody będą przyznawane corocznie; wnioski należy składać do 31 marca.

rozporządzenie MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 r.

2019-01-01

2019-03-31

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - dofinansowanie wkładu własnego w projektach międzynarodowych współfinansowanych

Wnioskodawca realizujący projekt może na podstawie pozytywnej oceny gremium międzynarodowego wnioskować o finansowanie do 90% uznanych za kwalifikowalne kosztów, które są ponoszone ze środków krajowych i stanowią wkład własny wnioskodawcy. Finansowanie może zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat (w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o 2 lata). 

rozporządzenie MNiSW z dnia 6 listopada 2015 r.

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

PREMIA NA HORYZONCIE

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów, po podpisaniu umowy na realizację projektu, niezależnie od terminu jej podpisania i etapu realizacji projektu. Środki finansowe na wynagrodzenia przyznaje się w wysokości stanowiącej równowartość w złotych 20% lub 25% wartości dofinansowania (w zależności od jego kwoty) oraz dodatkowo 10% (w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC).

https://www.gov.pl/web/nauka/premia-na-horyzoncie

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - finansowanie kosztu wkładu krajowego

Wnioskodawca biorący udział we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej, może wnioskować o finansowanie kosztów wkładu krajowego wnoszonego na rzecz tego udziału. Środki finansowe przyznawane są wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż 5 lat.

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą

Finansowaniem działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą objęte są: koszty niezbędnych prac przygotowawczych poprzedzających badania naukowe lub prace rozwojowe, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń zlokalizowanych w kraju i za granicą, koszty szkolenia personelu, koszty przygotowania aparatury badawczej i wyposażenia technicznego, koszty analizy i opracowywania danych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, a także pozostałe koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych w okresie roku przed terminem złożenia wniosku oraz na pokrycie planowanych kosztów działań. Środki finansowe przyznawane są na okres nie dłuższy niż 5 lat.

rozporządzenie MNiSW z dnia 6 listopada 2015 r.

nabór ciągły

nabór ciągły

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

Finansowaniem objęte są inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej. Wnioskodawcą może być jednostka naukowa lub jednostka reprezentująca jeden z następujących podmiotów: konsorcjum naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo-przemysłowe, centrum naukowe PAN, centrum naukowe uczelni. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

2019-01-01

2019-08-31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 2.3.2. BONY NA INNOWACJE DLA MŚP - Komponent usługowy

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi może być organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, spółka celowa uczelni, centrum transferu technologii uczelni, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego lub akredytowane laboratorium. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, z czego 4,86 mln zł jest przeznaczone na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Konkurs jest podzielony na cztery rundy; I runda zakończy się w dniu 20 maja 2019 r.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

2019-03-20

2019-11-28

Komisja Europejska /Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

LIFE, WSPÓŁFINANSOWANIE LIFE

LIFE jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się wyłącznie na współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Program przeznaczony jest dla każdego podmiotu zarejestrowanego w UE. LIFE składa się z dwóch podprogramów: Środowisko (ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie i informacja w zakresie środowiska) oraz Klimat (ograniczenie wpływu człowieka na klimat, dostosowanie się do skutków zmian klimatu, zarządzanie i informacja w zakresie klimatu). Wnioskowanie w podprogramie Środowisko jest dwuetapowe, a w podprogramie Klimat – jednoetapowe. Poziom finansowania UE co do zasady wynosi 60%; możliwe jest także uzyskanie dodatkowego współfinansowania krajowego z NFOSiGW.
Komisja Europejska nie opublikowała jeszcze ogłoszenia o naborze w 2019 r.

http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/

2019-04-04

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Polskie Powroty

Program ma zachęcić polskich badaczy pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych do powrotu do kraju, zapewniając im optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych, wynagrodzenie oraz możliwość stworzenia własnej grupy projektowej. Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców, do których należą: uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Akademia Umiejętności oraz inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie

2019-01-31

2019-05-07

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Nabór ekspertek i ekspertów FNP

FNP zaprasza specjalistki i specjalistów środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania w Działaniu 4.4 POIR realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Osoba ubiegająca się o status kandydata na eksperta powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte POIR, w których się specjalizuje oraz posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie i wymagane uprawnienia. W zależności od powyższego, można ubiegać się o status kandydata na eksperta w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach. Nabór ma charakter ciągły; terminy kolejnych jego odsłon publikowane są na stronie FNP.

https://www.fnp.org.pl/nabor-ekspertek-i-ekspertow-runda-trzynasta/

nabór ciągły

nabór ciągły

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

SONATINA 3

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2019 r. Konkurs ma im umożliwić zatrudnienie i prowadzenie badań naukowych w polskich jednostkach naukowych, a także otworzyć perspektywy zdobycia doświadczenia podczas stażu w zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji projektów badawczych to 24 lub 36 miesięcy, zaś czas trwania stażu zagranicznego to od 3 do 6 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3

2018-12-14

2019-03-15

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

UWERTURA 3

Konkurs przeznaczony jest dla bardziej doświadczonych badaczy i ma ich przygotować do ubiegania się o prestiżowe granty finansowane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC). Naukowcy chcący ubiegać się o staż w zagranicznych zespołach realizujących granty ERC muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Praca w międzynarodowych zespołach badawczych jest doskonałą okazją do zdobycia cennego doświadczenia. W okresie 18 miesięcy od zakończeniu stażu badacz jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym wystąpi w roli kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Czas trwania stażu to co najmniej 3, a maksymalnie 6 miesięcy. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 1 mln zł. 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3

2018-12-14

2019-03-15

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

ETIUDA 7

Konkurs jest skierowany do osób stojących u progu swojej kariery naukowej. Mowa o wnioskodawcach, którzy wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty przewód doktorski lub otworzą go do dnia 30 kwietnia 2019 r. Laureat zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Młodzi badacze mogą otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpoczyna się 1 października 2019 r. Dodatkowo w ramach grantu finansowany jest obowiązkowy staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający od 3 do 6 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda7

2018-12-14

2019-03-15

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Program LIDER

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln zł. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln zł, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe. 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/dziesiaty-konkurs-w-programie-lider/

2019-01-18

2019-03-18

Komisja Europejska

H2020 / inicjatywa Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU)

Inicjatywa FCH JU działająca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego ma na celu wspieranie badań, rozwoju technologicznego oraz wdrożeń technologii wodorowych i ogniw paliwowych w Europie. Konkurs jest wynikiem wspólnych wysiłków głównych zainteresowanych stron, przede wszystkim Komisji Europejskiej i inicjatyw Hydrogen Europe oraz Hydrogen Europe Research. Obejmuje priorytetowe działania zgodne z celami FCH 2 JU, które podzielone są na bloki tematyczne: Transport, Energy i Cross-cutting activities (ten ostani dotyczy głównie aspektów szkoleniowych i przednormatywnych oraz wkładu do kwestii standardów). Dodatkowo wyróżniony został obszar Overarching activities, związany z całym łańcuchem dostaw - od produkcji wodoru aż po jego różnorodne zastosowania-  i odnoszący się do aspektu integracji sektorowej poprzez „doliny wodorowe”. W ramach konkursu opublikowano łącznie 17 tematów, przyporządkowanych do 3 typów działań: Innovation Actions (IA), Research and Innovation Actions (RIA) i Coordination and Support Action (CSA).

https://www.fch.europa.eu/page/call-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

2019-01-15

2019-04-23

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

EUREKA

Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Projekty w ramach inicjatywy powinny mieć cywilny cel i być realizowane we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowe, mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa oraz grupy przedsiębiorców. Budżet dofinansowania wyniesie 4 mln zł. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-o-terminie-uruchomienia-naboru-w-inicjatywie-eureka-w-2019-r-54279/
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inne-inicjatywy-wielostronne/eureka/wstep-do-inicjatywy-eureka/

2019-05-20

2019-09-23

Komisja Europejska

H2020 / inicjatywa Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

BBI JU to wspólne przedsięwzięcie Unii Europejskiej i europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC) w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, które wspiera inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego. Konkurs skupia się na 4 obszarach: Feedstock, Process, Products i Market uptake, w ramach których wyodrębiono 21 tematów. Wszystkie projekty muszą zapewniać zrównoważony łańcuch dostaw biomasy i możliwość jego integracji z łańcuchem żywności, a także minimalizację wszelkich bezpośrednich lub pośrednich zmian użytkowania gruntów (ILUC) lub braku równowagi sanitarnej wody i gleby. Co więcej, wszystkie wnioski powinny opisywać potencjalne korzyści dla usług ekosystemowych, które można osiągnąć dzięki realizacji projektu, a także uwzględniać ochronę różnorodności biologicznej w powiązanych łańcuchach wartości.

https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic...

2019-04-04

2019-09-04

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

H2020 / Inicjatywa Electronics Components and Systems for European Leadership (ECSEL JU)

Inicjatywa ECSEL JU, działająca na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego, ma na celu wspieranie badań, rozwoju technologicznego oraz wdrożeń w zakresie komponentów i systemów elektronicznych w Europie. Konkurs obejmuje następujące obszary tematyczne: Transport & Smart Mobility, Health and Well-Being, Energy, Digital Industry, Digital Life, Systems and Components: Architecture, Design and Integration, Connectivity and Interoperability, Safety, Security and Reliability, Computing and Storage, Process Technology, Equipment, Materials and Manufacturing for electronic components and systems, Long-term vision. Nabór w konkursie prowadzony jest na projekty typu Research and Innovation Actions (RIA) i Innovation Actions (IA). O dofinansowanie mogą ubiegać się instytuty badawcze oraz mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W projekcie muszą brać udział przynajmniej trzy niezależne od siebie podmioty z różnych państw członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Na dofinansowanie wyłonionych w konkursie projektów NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,5 mln euro. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wspolne-przedsiewziecie-ecsel-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-2019-54511/
https://www.ecsel.eu/calls/calls-2019#general-calls-information

 

2019-02-06

2019-05-07

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR)
2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

W konkursie może wziąć udział każde przedsiębiorstwo, bez względu na wielkość. Dofinansowanie obejmie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W ramach konkursu pomoc może także zostać udzielona na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł, z czego 50 mln zł przeznaczone jest dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim.

https://www.poir.gov.pl/nabory/1-41/

2019-03-11

2019-04-30

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Interreg EUROPA ŚRODKOWA

Do konkursu można zgłaszać projekty obejmujące jeden z siedmiu wskazanych obszarów tematycznych, m.in. Industry 4.0/Advanced manufacturing, Energy efficient renovation of public buildings in cities, Low carbon mobility and urban air quality. Pomysły muszą opierać się na wynikach z co najmniej trzech różnych projektów współfinansowanych przez Interreg EUROPA ŚRODKOWA i bezpośrednio zarządzanych programów UE, takich jak Horyzont 2020 czy LIFE, z czego co najmniej dwa muszą być projektami Interreg Europa Środkowa. Założeniem konkursu jest udostępnianie wypracowanych przez projekty rozwiązań, ich rozwijanie i adaptacja do potrzeb regionów i społeczności lokalnych. Do uczestnictwa w nowych przedsięwzięciach zaproszone są krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne, instytucje prywatne (w tym przedsiębiorstwa prywatne) posiadające osobowość prawną oraz międzynarodowe organizacje działające na mocy prawa krajowego któregokolwiek Państwa Członkowskiego uczestniczącego w Interreg EUROPA ŚRODKOWA (tj. Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch) lub (z ograniczeniami) na mocy prawa międzynarodowego. Budżet konkursu wynosi 10 mln euro.

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa/

2019-03-04

2019-07-05

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) / Fonds National de la Recherche (FNR)

POLLUX VII CORE 2019

CORE to centralny, wieloletni program badawczy agencji luksemburskiej Fonds National de la Recherche (FNR), którego głównym celem jest wzmocnienie jakości badań w priorytetowych dziedzinach badawczych Luksemburga. W ramach konkursu można składać do FNR wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w pięciu obszarach: Innovation in Services, Sustainable Resource Management in Luxembourg, New Functional and Intelligent Materials and Surfaces and New Sensing Applications, Biomedical and Health Sciences oraz Societal Challenges for Luxembourg. Dofinansowaniem NCBR w łącznej kwocie 2 mln zł objęte będą badania przemysłowe lub prace rozwojowe. Wnioskodawcami mogą być organizacje badawcze (m.in. uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe), mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz konsorcja składające się z przynajmniej jednej organizacji badawczej i przynajmniej jednego MŚP. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pollux-viii-core-2019-54729/

2019-02-28

2019-04-11

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ (POIR) 4.1.4 PROJEKTY APLIKACYJNE (REGIONY SŁABIEJ ROZWINIĘTE

Finansowaniem objęte są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum składające się maksymalnie z pięciu podmiotów, w tym co najmniej z jednej jednostki naukowej oraz co najmniej jednego przedsiębiorstwa. Zgłaszane projekty muszą być realizowane w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) oraz wpisywać się w minimum jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Konkurs podzielony jest na dwie rundy; pierwsza potrwa do 31 marca 2019 r., druga od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. Budżet konkursu wynosi 140 mln zł. 

https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dokumentacja-dla-konkursu-nr-1-w-ramach-poddzialania-414-projekty-aplikacyjne-program-operacyjny/

2019-03-04

2019-04-30