Wiadomości wszystkie

Oczkowe sieci przesyłowe morskiej energii wiatrowej kluczem do zrównoważonej przyszłości energetycznej

2018.09.24

Skoordynowany rozwój infrastruktury elektroenergetycznej łączącej morskie farmy wiatrowe z lądem przyniesie istotne korzyści finansowe i środowiskowe. Morska energia wiatrowa odgrywa coraz ważniejszą rolę w produkcji energii odnawialnej w Europie. Jak podano w sprawozdaniu WindEurope, dawniej Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, morskie instalacje wiatrowe stanowią 20% elektrowni wiatrowych w UE, a w 2017 r. do sieci przyłączono 3154 MW nowej mocy. 

więcej

Komisja Europejska ulepsza pilota Europejskiej Rady ds. Innowacji

2018.09.24

Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie w 2019 r. inicjatywy pilotażowej Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Wniosek o rozszerzenie pilota EIC złożyła w lipcu br. Rada Europejska. Poszerzony program będzie opierać się na pilotażowej strukturze EIC budowanej dla programu Horyzont Europa. Pilot zostanie wdrożony przy użyciu budżetu 2019-2020 w ramach programu Horyzont 2020. Dalsze szczegóły dotyczące pilota zostaną opublikowane w ostatnim kwartale 2018 roku.

więcej

Program Magazynowania wodoru - Lista Rankingowa

2018.09.24

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Zamawiający w postępowaniu konkursowym nr 113/18/PU pn. „Magazynowanie wodoru”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia przedkomercyjnego zakończono ocenę formalną i merytoryczną złożonych Wniosków o dopuszczenie do postępowania.

więcej

Komunikat w sprawie korzystania z Bazy Konkurencyjności

2018.09.24

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 4. Ust. 1 pkt. 4 umowy o powierzenie grantu Grantobiorca zobowiązany jest do stosowania „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” obowiązujących na dzień dokonania odpowiedniej czynności związanej z realizacją Projektu. Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków w wyniku przeprowadzonych postępowań, stosuje się Wytyczne w wersji obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania, które zakończyło się podpisaniem danej umowy.

 

więcej

NCN członkiem inicjatywy CEUS

2018.09.24

Narodowe Centrum Nauki wraz z trzema innymi środkowoeuropejskimi agencjami finansującymi badania naukowe podpisało 12 września w Wiedniu list intencyjny w sprawie utworzenia Środkowoeuropejskiego Partnerstwa Naukowego (Central European Science Partnership – CEUS). Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się również przedstawiciele austriackiej agencji Fonds zur Förderung der wissenschafltichen Forschung (FWF), czeskiej Grantová Agentura České Republiky (GA ČR) oraz słoweńskiej Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Głównym celem inicjatywy jest zacieśnienie współpracy między jej członkami w obszarze badań naukowych, działanie na rzecz nawiązywania kontaktów między wiodącymi badaczami i jednostkami naukowymi regionu środkowoeuropejskiego oraz wzmacnianie głosu lokalnego środowiska na arenie europejskiej.

 

więcej

NCN otwiera pięć konkursów z rekordowym budżetem

2018.09.24

Już po raz szesnasty rozpoczął się nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG) uruchomiony został BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz nowość – BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

więcej

Konstytucja dla Nauki – krok w kierunku uniwersytetów przyszłości

2018.09.24

Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Uniwersytetem Przyszłości, odbywająca się na Uniwersytecie Jagiellońskim, była okazją do rozmowy środowiska akademickiego m.in. o kierunkach zmian nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Uczestnicy dyskutowali o transformacji uczelni i szansach w realizacji zmian systemowych będących konsekwencją wdrożenia Konstytucji dla Nauki. Uczestnicy konferencji dyskutowali w ramach różnorodnych paneli i sesji tematycznych o kwestiach związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem szkołami wyższymi.

więcej

Rozwój współpracy polsko-wietnamskiej w obszarze naukowym

2018.09.24

Zwiększenie poziomu wymiany akademickiej, zintensyfikowanie wspólnych działań o charakterze badawczym oraz promocja języka polskiego na uczelniach wietnamskich – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas spotkania wicepremiera Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, z delegacją rządu Wietnamu, na której czele stał wicepremier Truong Hoa Binh. Premier zaznaczył, że Wietnam jest krajem o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego (w 2017 r. wzrost PKB wyniósł 6,7%), coraz mocniej promującym własność prywatną w gospodarce, jak również zorientowanym na poszerzanie strefy wolnego handlu.

więcej